Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

59-225 Chojnów ul. Kościuszki 30

tel./fax  76 81 88 543

email: sp3chojnow@poczta.onet.pl     http://sp3chojnow.edupage.org

http://sp3.chojnow.eu


 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

 

Program zaakceptowany przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 17.09.2009 r.

Program profilaktyczny zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej  nr 3 w dniu 23.09.2009 r.

Program zaakceptowany przez reprezentację Samorządu Uczniowskiego w dniu 18.09.2009 r.

 

SPIS TREŚCI:

 1. Profilaktyka a wychowanie w szkole.
 2. Podstawa prawna programu.
 3. Cele i zadania programu profilaktyki.
 4. Diagnoza problemu.
 5. Plan realizacji działań.
 6. Ewolucja programu.
 7. Literatura.
 8. Załączniki.

 

Odbiorcami programu są:

·         Uczniowie

·         Rodzice

·         Nauczyciele

 

1.Profilaktyka a wychowanie w szkole:

 

      Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne, poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabyciu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

      Nasz szkolny program profilaktyki został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz pozyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie profilaktyki domowej.

      Do podstawowych założeń szkolnej profilaktyki należą:

 1. wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania właściwych wyborów w życiu,
 2. doskonalenie umiejętności adaptowanie się ucznia do zmian zachodzących we współczesnym świecie przy zachowaniu swej tożsamości i autonomii,
 3. zapobieganie samotności dziecka w rozwiązywaniu problemów,
 4. poznania możliwości dziecka jako drogi do jego sukcesu,
 5. rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki u nauczycieli i rodziców.

Przy konstruowaniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały założenia zawarte w aktualnym programie wychowawczym szkoły, wyniki diagnozy badającej sytuację wychowawczą szkoły oraz obserwację zachowań uczniów, a także dotychczasowe działania profilaktyczne. Wzięto również pod uwagę cele, do jakich szkoła zmierz, określone w wizji szkoły, wartości akceptowane przez wszystkich jej pracowników, możliwości i umiejętności uczniów oraz zasoby szkoły.

 

2. Podstawa prawna:

Prawo do włączania w wychowanie programów profilaktycznych daje szkołom rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 10 poz. 96) oraz z dnia 26 lutego 2002r. (Dz. U. Nr 51 poz. 458).

 

3. Cele programu profilaktyki:

1. Profilaktyka uzależnień.

2. Profilaktyka zachowań agresywnych i przeciwdziałanie przemocy.

3. Prawa systemu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i środowisku lokalnym.

4. Integracja z osobami niepełnosprawnymi ze szkoły i środowiska lokalnego.

5. Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych.

6. Poszerzenie współpracy z rodzicami w zakresie profilaktyki.

Zadania profilaktyki szkolnej:

 • Wyposażenie dzieci w rzetelną wiedzę na temat alkoholu i innych substancji uzależnionych oraz o zgubnych skutkach ich zażywania.
 • Wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenie sobie z nimi (sztuka odmawiania).
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Dostarczanie uczniom, rodzicom, nauczycielom informacji na temat agresji, przemocy i jej skutków.
 • Rozwijanie u uczniów umiejętności współpracy, komunikowania oraz rozwiązywania konfliktów.
 • Zapoznanie uczniów, nauczycieli i rodziców z wiedzą dotyczącą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie.
 • Poznawanie wartości człowieka przez naukę zabawę.
 • Ukształtowanie postawy otwartości, życzliwości, tolerancji i wzajemnego szacunku.
 • Współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami wspierającymi.
 • Szybkie działania interwencyjne podejmowane przez wszystkich pracowników szkoły.

 

4. Diagnoza problemu:

I. Uzależnienia:

            Przed przystąpieniem do konstruowania szkolnego programu profilaktyki przeprowadzono wśród uczniów klas szóstych badania ankietowe mające na celu zdiagnozowanie sytuacji w zakresie palenia papierosów, spożywania alkoholu, dostępności narkotyków oraz możliwości zakupu na terenie miasta przez osoby niepełnoletnie papierosów i alkoholu.

            Badaniami ankietowymi objęto 56 uczniów. Z przeprowadzonych badań wynika, że 3 ucz. Pali papierosy, a nie pali 53. Na terenie Choinowa papierosy mogło kupić 31 dzieci, a nie mogło-23, nie wiem-odpowiedziało 2 ucz. Na pytanie: „Czy piłeś alkohol?" twierdząco odpowiedziało 39 dzieci. Negatywnej odpowiedzi udzieliło 17 badanych. Niepokojącym okazał się fakt, że 4 uczniom zdarzyło się być pijanym, a inicjacja alkoholowa przypadła na 9, 10 lub 11 roku życia.

                        Z wypełnionych przez uczniów ankiet wynika, że na terenie miasta osoby niepełnoletnie mogą łatwo dokonać zakupu alkoholu-twierdzącej odpowiedzi udzieliło 45 badanych. Pocieszającym jest fakt, że na terenie szkoły nie można dostać narkotyków i badani uczniowie nie zetknęli się z problemem narkotykowym. Badani zapytani o uczestnictwo w zajęciach dotyczących zagrożeń uzależnieniami w większości udzielili odpowiedzi twierdzącej.

II. Agresja, przemoc, tolerancja:

            Wśród uczniów klas IV i VI, ich rodziców i nauczycieli przeprowadzono ankiety mające na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji w zakresie przemocy i agresji. Badaniami objęto 89 uczniów co stanowi 40% wszystkich uczniów klas IV i VI, 13 nauczycieli oraz 51 rodziców. Z przeprowadzonych badań wynika, że nasza szkoła, która mogła być „przyjazna i bezpieczna" (założenie programu wychowania) nie zupełnie jest taka, bo tylko 77,5% ankietowanych czuje się w niej bezpiecznie. Ponadto zdarzają się u nas przypadki agresji i przemocy. Nasi uczniowie są: przezywani, kopani, bici, popychani, wyśmiewani, zastraszani, szantażowani, a od niektórych wymuszane są pieniądze. Do aktów przemocy dochodzi u nas najczęściej na korytarzach (49,4% ankietowanych), na schodach, przy wejściu do szkoły i w toaletach (16,8%). Sprawcami przemocy są najczęściej rówieśnicy (25,8), starsi uczniowie (19%) i osoby spoza naszej szkoły (13,4% ankietowanych).

            Z wypełnionych przez uczniów ankiet wynika, że w naszej szkole dominującą postawą uczniowską jest obojętność, brak tolerancji i agresja (52 ankietowanych, co stanowi 58,4%), a za postawą koleżeńską opowiedziało się tylko 43 uczniów, co stanowi 48,3% badanych.

III. Bezpieczeństwo:

                        Inspiracją do skonstruowania programu profilaktyki było przeprowadzenie wśród uczniów klas IV, V, VI ankiety mającej na celu zdiagnozowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w szkole. Badaniami ankietowymi objęto 110 tj. 37%, w tym 55 chłopców i 55 dziewczynek. Na pytanie: „jak czujesz się w swojej szkole?"

·         106 badanych odpowiedziało, że dobrze, ale tylko w małej grupie i klasie (96,3% )

·         6 badanych czuje się lepiej w szkole niż w domu (5,4%)

·         a 7 jest zagubionych i zastraszonych            (6,3%)

Badani czują się bezpiecznie, dlatego, że:

·         nauczyciele pełnią dyżury na przerwach      (64 tj. 58% bad.)

·         mają dobry kontakt z wychowawcą              (27 tj. 24,5% bad.)

·         przyjaźnią się ze sobą                                    (38 tj. 34,5% bad.)

·         w szkole jest dobry klimat                             (30 tj. 27% bad.)

·         w pobliżu szkoły często widać policję           (8 tj. 7,2% bad.)

Ponadto badani odpowiedzieli, że czują się w szkole bezpiecznie:

·         zawsze                                                                       (82tj. 74,5%)

·         często (20 tj. 18%)

·         czasami czuje się zagrożonymi                     (3 tj. 2,7%)

·         nigdy nie czuje się bezpiecznie                     (5 tj. 4,5%)

Nasi uczniowie nie czują się w szkole bezpiecznie, dlatego, że:

·         często są zaczepiani i popychani                   (17 tj. 15,4%)

·         boją się niektórych nauczycieli                     (14 tj. 12,7%)

·         boją się kradzieży w szkole                           (5 tj. 4,5%)

·         boją się dealerów narkotyków                      (5 tj. 4,5%)

·         są wyśmiewani na lekcjach przez kolegów   (5 tj. 4,5%)

·         czują się zagrożeni w czasie przerw             (5 tj. 4,5%)

Sprawcami zagrożenia bezpieczeństwa wg badanych są:

·         koledzy lub grupa uczniów ze starszej klasy (10 tj. 9%)

·         koledzy ze swojej klasy                                  (8 tj. 7,2%)

·         nauczyciele                                                    (tj. 4,5%)

·         osoby spoza szkoły                                         (5 tj. 4,5%)

Pomimo wskazywanego zagrożenia bezpieczeństwa badani określają relacje między nauczycielami a uczniami jako:

·         życzliwe                                                         (65 tj. 59%)

·         nieżyczliwe                                                    (8 tj. 7,2%)

·         trudne do określenia                                     (37 tj. 33,6% badanych)

 

 1. Plan realizacji działań:

 

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

 1. Sondaż i diagnoza problemu:
  • Uzależnienia
  • Agresja, przemoc, tolerancja
  • Bezpieczeństwo

Poprzez:

- obserwację środowiska uczniowskiego,

- rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami,

- badania ankietowe

UZALEŻNIENIA

2.Wyposażenie dzieci z klas I-III w wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów.

3. Zaznajomienie uczniów klas IV-VI z informacjami o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o zgubnych skutkach ich zażywania.

 •  dostarczanie podstawowych wiadomości o alkoholu i substancjach odurzających,
 •  rozpoznanie powodów, dla których ludzie piją, palą i używają narkotyków,
 •  tworzenie się uzależnień,
 • alkohol a uczucia.

4. Wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi:

 •  uczenie się umiejętności odmawiania.

5. Promowanie zdrowego i dobrego życia:

 • sport, turystyka, koła zainteresowań.

6. Rozwijanie w dzieciach ważnych umiejętności życiowych –  wzmocnione postaw i zachowań społecznie pożądanych i powszechnie akceptowanych

 •  doskonalenie umiejętności prawidłowego komunikowania są:
 • ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji,
 • stosowanie i akceptacja norm społecznych,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

AGRESJA, PRZEMOC

1. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi regulaminami:

 •  Statut szkoły.
 •  Prawa i obowiązki uczniów,
 •  System kar i nagród.

2. Tworzenie bezpiecznego środowiska wychowawczego szkoły poprzez:

 • systematyczna kontrola korytarzy, boiska, toalet w ramach dyżurów nauczycieli,
 •  uaktywnienie dyżurów uczniowskich

3. Dostarczenie informacji na temat przemocy i jej skutków:

 •  opracowanie projektów zajęć edukacyjnych na temat przemocy i agresji dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
 •  popularyzacja w/w problematyki na godz. wych. oraz spotkaniach z rodzicami,
 •  szkolenie w tym zakresie rady pedagogicznej,
 •  opracowanie zasad przestrzegania dyscypliny szkolnej,
 •  zapoznanie uczniów z konsekwencjami nieprzestrzegania dyscypliny szkolnej,
 • zwiększona obserwacja miejsc w których dochodzi do przemocy.

4. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i wychowawcza dla dzieci i młodzieży agresywnej.

5. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań wychowawczych:

·         porady i konsultacje dla rodziców,

·         informacje o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej,

·         imprezy szkolne i klasowe przy współudziale rodziców.

6. Doskonalenie nauczycieli dotyczące problematyki przemocy i agresji

·         proponowanie kursów i szkoleń z zakresu profilaktyki,

·         kierowanie  n-li na szkolenia i warsztaty na temat przemocy, agresji

·         pozyskiwanie i udostępnienie literatury i innych materiałów dotyczącej profilaktyki, agresji i przemocy.

7. Współdziałanie szkoły z instytucjami wspomagającymi wychowanie

·         bieżąca współpraca szkoły z PPP, policją, sądem, kuratorami

·         kierowanie dzieci na badania psycho – pedagogiczne

TOLERANCJA

1. Zwrócenie uwagi na tolerancję i integrację jako działań zmniejszających skalę zjawiska i agresji w szkole i środowisku

2. Aktywne włączanie dzieci niepełnosprawnych z naszej szkoły w różne działania szkolne, klasowe i środowiskowe:

 • Zabawa karnawałowa
 • Rajd pieszy
 • Majowy Festyn Trójki

3. Prezentacja osiągnięć dzieci niepełnosprawnych przygotowana wspólnie z rówieśnikami klas i n-lami

 • Wystawy twórczości własnej dzieci niepełnosprawnej

4. Integracja uczniów z grupą osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej i z klasy integracyjnej w Gimnazjum nr.2 w Chojnowie.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Dostarczenie uczniom, rodzicom i n-lom informacji związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych.

 a) pogadanki z ucz. klas I-III na temat:

 • Zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
 • Znajomość znaków drogowych
 • Zagrożeń związanych z bezpieczną drogą do i ze szkoły
 • Bezpiecznych zabaw w szkole i na podwórku (zabawy letnie i zimowe)
 • Bezpieczne wycieczki

2. Realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci z klas I-III

 • „Jak żyć bezpiecznie"
 • „Klub bezpiecznego Puchatka"
 • „Kabecjanie dają radę"

3. Spotkanie uczniów klas IV-VI z przedstawicielem policji lub Straży Miejskiej z L-cy

 • konsekwencje popełnienia przestępstw przez osoby nieletnie,
 • znajomość numerów darmowych pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej,
 • bezpieczne sposoby spędzania czasu wolnego,
 • czy dorosły to przyjaciel?

4. Prezentacja filmu „Niebezpieczeństwa czyhające na dzieci" przygotowanego przez Zespół Prewencji Komendy Kryminalnej w Warszawie.

5.Wizyta w szkole policjanta z psem prelekcja nt. „Zachowanie się dzieci podczas agresji psów"

6. Wycieczka dzieci na miejski komisariat.

7. Egzamin na kartę rowerową.

8.Akcja znakowanie rowerów.

9. Sposoby udzielania pomocy w drobnych urazach.

10. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez udział w akcji  „Trzymaj formę"

11. Upowszechnienie wiedzy w zagrożeniach z Internetem

 a) zasady bezpiecznego korzystania z Internetu-warsztaty dla ucz. klas I-VI

·         „Sieciaki to fajne dzieciaki" – (film edukacyjny)

·         multimedialny pokaz „Stop Cyberprzemocy"

·         „Dbaj o bezpieczeństwo dzieci w Internecie"  warsztaty edukacyjne dla rodziców.

12. Pozyskiwanie sojuszników szkoły w zakresie współpracy na rzecz podniesienia bezpieczeństwa uczniów

 • współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań integrujących działania szkoły i rodziny (np. uroczystości i imprezy klasowe i szkolne)
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa, np. Dyżury uczniowskie, opieka uczniów starszych nad ucz. młodszymi
 • współpraca z policją, strażą pożarną w zakresie promocji zasad bezpieczeństwa, np. pogadanki, prelekcje, pokazy
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, fundacjami, stowarzyszeniami, np. rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego, przebudowa i wymiana ogrodzenia, itp.

Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog

 

pedagog

n-le wych. klas, pielęg. szk.

n-le wych. klas

 

 

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

 

n-le, wych. klas. pielę. szk.

 

 

n-le, wych. klas

 

 

 
wych. klas

 

 

 

 

z-ca dyrektora, n-le

 

 

 

Opiekun SU


Pedagog

 

Wychowawcy klas

Pedagog

 

z-ca dyr. pedagog, opiekun SU

 

wych. klasy

 

dyżurujący n-le, wszyscy pracownicy szkoły

pedagog, pracownicy PPP, n-le


 

pedagog, wychowawcy klasy

pedagog, PPP, służba zdrowia

wychowawcy

 

 

dyr. szkoły

 

dyr. szkoły. (pracownicy PPP, DODN)

 

n-le, biblioteki szkol.

 

 

 

 

 


pedagog

 

pedagog

 

 

 


n-le

 

SU, n-le, wych. klas, samorz. klasowe

 

 

 

 

Rada rodziców, sam. klasowe

 

 

 

 

 

 

 

 

z-ca dyr. n-le kl. I-III, policjant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szk. n-le kl. I-III

 

 

 

 

z-ca. dyr. policjant, strażnik miejski

 

 

 

 


 

Pedagog szkolny

 

 

 

z-ca dyr. policjant

 

 

Wych. klasy

nauczyciel techniki, policjant,

policjant

pielęg. szkoły

 

przew. rady, rodziców, opiekun SU, p. Urszula Bisiorek, pielęg. szkol.

 

pedagog szkolny

 

 

 

Pedagog szkolny

 

Dyrekcja szkoły

 


Opiekun SU

 

Pedagog, n-le

 


 

Dyrektor szkoły

Praca ciągła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca ciągła

 

 

 

Praca ciągła

 

Praca ciągła

 

 

 

 

 

 

Praca ciągła

 

 

 

 

 

Praca ciągła  

 

 

 

Praca ciągła

 


wrzesień

 

 

 

 

Praca ciągła

 

 

 

 

 

Praca ciągła

 

 

 

 

 

 

 

Praca ciągła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

Praca w ciągu roku

 

 

 

 

 

 

Praca ciągła

 

 

 

Praca ciągła


Praca ciągła

 


Praca ciągła


 

Zgodnie z kalendarzem imprez uroczystości szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień każdego roku

 

 

 

 

 

 

 

Praca ciągła

 

 

 

 

 

 

 

Praca ciągła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca ciągła

 

 

 

 

 

Praca ciągła

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

6. Ewaluacja programu:

            Oceny efektów realizacji „Szkolnego programu profilaktyki" dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej. Wynikające z oceny wnioski przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

            Ocenie poddawane są następujące elementy:

 1. funkcjonowanie pomocy pedagogicznej,
 2. tematyka pedagogizacji rodziców, uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas,
 3. realizacja tematyki profilaktyki zawarta w planach pracy wychowawców klas,
 4. udział nauczycieli w formach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki.

Podstawą do formułowania ocen realizacji „Szkolnego programu profilaktyki" stanowią: sprawozdanie z realizacji planów, analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, badania ankietowe.

 

 1. Literatura
  1. Anna Balcerek–Kałek „Budowanie szkolnych programów profilaktyki."

Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2003r.

  1. A. Pacewicz „Jakim pomóc dziecku nie pić."
  2. W. Sztander „Pułapka współuzależnienia", „Rodzina z problemami alkoholowym."
  3. „Nasze dzieci i narkotyki" - poradnik dla rodziców Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
  4. „Szkoła bez przemocy" – poradnik dla nauczycieli.
  5. „Jak radzić sobie z agresją i przemocą?" – poradnik dla nauczyciela.
  6. „Dbaj o bezpieczeństwo dzieci w Internecie" – elementarz dla rodziców.
  7. „Edukacja z Internetem" – scenariusze zajęć i film.

 

 1. Załączniki:
  1. „Poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego" – ankieta dla uczniów.
  2. „Poczucie bezpieczeństwa…" – ankieta dla rodziców.
  3. „Bezpieczeństwo w szkole" – ankieta dla uczniów.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie