Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wstęp

§ 1

1.         Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu ocen.

2.         Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

3.         Zasady przeprowadzania zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów regulują odrębne przepisy

 

 

I. Cel i zakres wewnątrzszkolnego systemu oceniania

§ 2

 

1.         Wewnątrzszkolny System Oceniania ma na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze i nad jakimi elementami powinien jeszcze popracować, a w szczególności:

-        poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

-        pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

-        motywowanie ucznia do dalszej pracy;

-        dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

-        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.         System ten zapewnia:

-        pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia;

-        ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy;

-        wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny;

-        kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;

-        nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;

-        dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia;

-        budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.

3.         Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

-        formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowania o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

-        bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, wg skali i w formach przyjętych przez szkołę oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych;

-        przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

-        ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

4.         Klasyfikowanie roczne przeprowadza się na zasadach i wg skali ocen określonych odrębnymi przepisami.

 

II. Przyjęta skala ocen szkolnych

§ 3

 1.        Poziom opanowania przez ucznia kompetencji określonych w standardach wymagań edukacyjnych ocenia się w stopniach szkolnych wg skali i w formach przyjętych w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie.

2.         Ocenianie bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 2, przeprowadza się wg następującej skali ocen:

a) w klasach I -III

Bieżąca skala ocen klasyfikacyjnych

Cyfrowo

Słownie

Skrót

6

celujący

cel

5

bardzo dobry

bdb

4

dobry

db

3

dostateczny

dst

2

dopuszczający

dop

1

niedostateczny

ndst

Ocena klasyfikacyjna śródroczna z zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania jest oceną opisową, za wyjątkiem oceny z religii/etyki, którą określają odrębne przepisy

b) w klasach IV - VI

Bieżąca i śródroczna skala ocen klasyfikacyjnych

Cyfrowo

Słownie

Skrót

6

celujący

cel

5

bardzo dobry

bdb

4

dobry

db

3

dostateczny

dst

2

dopuszczający

dop

1

niedostateczny

ndst

 

3.         Oceny cząstkowe wyraża się cyframi, dopuszcza się "+" i "-" oraz komentarz w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez nauczyciela; nie dopuszcza się stosowania plusów jako uzupełnienia oceny celującej; nie dopuszcza się stosowania minusów jako uzupełnienia oceny celującej i niedostatecznej.

4.         Śródroczną ocena zachowania w klasach IV - VI ustala się wg następującej skali:

Bieżąca i śródroczna skala ocen zachowania

Słownie

Skrót

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

pop

nieodpowiednie

ndp

naganne

ng

5.         W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen z zastrzeżeniem ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych oraz śródrocznych i rocznych ocen zachowania, które należy wpisywać pełnymi nazwami.

6.         Niektóre zajęcia edukacyjne, tzw. ścieżki międzyprzedmiotowe mogą być zaliczane jedynie przez frekwencję ucznia w tych zajęciach i śródroczny wpis w dokumentacji przebiegu nauczania - "uczestniczył(a)".

7.         Decyzją dyrektora szkoły, na podstawie odrębnych przepisów, uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, wówczas w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony(a)".

8.         W klasach I - III szkoły, oceny klasyfikacyjne roczne oraz roczne oceny zachowania są ocenami opisowymi.

9.         Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

10.       W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.

 

III. Standardy wymagań edukacyjnych

§ 4

1.         Główny element wewnątrzszkolnego systemu oceniania stanowią standardy wymagań edukacyjnych, czyli oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające na celowym, skutecznym i świadomym działaniu w określonych sytuacjach, przełożone na poszczególne stopnie szkolne dla odpowiednich zajęć edukacyjnych (bloków przedmiotowych, przedmiotów, ścieżek edukacyjnych).

2.         Przy ich opracowywaniu, nauczyciele winni uwzględnić:

-        standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone centralnie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną (Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2001 r.);

-        podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów (Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r.);

-        programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów (Obwieszczenie MEN z dnia 14 czerwca 2000 r. ze zm.);

-        zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r).

3.         Aby pomiar osiągnięć szkolnych był możliwy każdy nauczyciel powinien:

-        ustalić wymagania programowe (standardy wymagań edukacyjnych);

-        zbudować skalę ocen na podstawie standardów wymagań edukacyjnych;

-        ustalić sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów;

-        opracować wyniki i ocenić pomiar dydaktyczny (wartościowanie efektów pracy).

§ 5

1.         Nauczyciele, przy formułowaniu standardów wymagań edukacyjnych dla poszczególnych zajęć edukacyjnych na kolejnym etapie kształcenia, winni zawrzeć opisy wymagań podstawowych oraz pełnych, a także sposób przeliczania spełnionych wymagań na poszczególne stopnie szkolne.

2.         Wymagania pełne (możliwe do uzyskania, obejmujące program nauczania) powinny dobrze odzwierciedlać docelowe pożądane kompetencje (wiadomości, umiejętności i postawy), a ich spełnienie na poziomie wymaganym dla danego etapu kształcenia powinno wyrażać się uzyskaniem przez ucznia oceny bardzo dobrej; ocena celująca oznacza wykroczenie poza oczekiwane wymagania programowe; ocena dobra oznacza spełnienie wymagań w stopniu pośrednim pomiędzy pełnym i podstawowym.

3.         Wymagania podstawowe (niezbędne do dalszego rozwoju) powinny obejmować podstawę programową na poziomie wymaganym dla danego etapu kształcenia, a ich spełnienie powinno wyrażać się uzyskaniem przez ucznia oceny dostatecznej; ocena dopuszczająca oznacza takie braki ucznia w spełnieniu wymagań podstawowych, które nie przekreślają jeszcze możliwości kontynuacji nauki.

§ 6

1.         Oceniane kompetencje tego samego rodzaju, przy pomocy odpowiednich kryteriów wymagań, powinny być rozwijane przez uczniów z określoną dynamiką, a więc cechować je powinna kontynuacja (na kolejnych etapach kształcenia) i stopniowo coraz większy postęp (rosnący poziom wymagań).

2.         Kryteria uzyskania określonych kompetencji powinny przyjmować opis czynnościowy (operacyjny), zilustrowanego przykładowymi zadaniami; w opisie tym musi być jasno wyrażona różnica pomiędzy wymaganiami pełnymi a podstawowymi; postać zapisu powinna umożliwić udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy dana kompetencja na danym etapie nauki została przez ucznia opanowana (uzyskana).

§ 7

1.         W szkole przyjmuje się następujący model podziału treści nauczania na poziomy wymagań:

Treści nauczania

Warstwa treści

Wymagania
(poziomy wymagań)

Ponad program

Wykraczająca

Wykraczające (W)
stopień celujący

Program nauczania

(system czynności)

Dopełniająca

Pełne (D)
st. bardzo dobry

Rozszerzająca

Rozszerzające (R)
st. dobry

Podstawa programowa

(system czynności)

Podstawowa

Podstawowe (P)
st. dostateczny

Konieczna

Konieczne (K)
st. dopuszczający

 

2.         Podstawa programowa obejmuje wymagania podstawowe i zawiera te elementy treści nauczania (zoperacjonalizowane czynności wykonywane na określonym materiale - kompetencje uczniów), które są:

-        empiryczne, tzn. możliwe do wyodrębnienia ze znanej uczniom rzeczywistości lub z prostego doświadczenia,

-        istotne w logicznej strukturze tematu, działu, idei przewodniej programu nauczania,

-        proste ze względu na swoją wewnętrzną strukturę,

-        łatwe dla przeciętnie uzdolnionego ucznia,

-        niezbędne w bieżącym uczeniu się przedmiotu (bloku przedmiotowego) na danych lub najbliższych zajęciach,

-        nieodzowne w uczeniu się przedmiotu (bloku przedmiotowego) w ramach danego działu oraz innych przedmiotów w danej klasie lub na danym etapie edukacji.

3.         Program nauczania obejmuje zaś wszystkie warstwy treści nauczania od koniecznej do dopełniającej, czyli stanowi wymagania pełne. Należy przy tym pamiętać, że uczeń nie musi spełniać jednocześnie wszystkich kryteriów uzyskania określonej kompetencji - wystarczy, jeżeli spełnia większość z nich.

§ 8

1.         W szkole ustala się następujące ogólne kryteria (poziomy) wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej i ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej:

Skala ocen

Elementy treści nauczania

Ogólne kryteria
wymagań edukacyjnych

Uwagi

dopuszczający
2

Niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji);

Potrzebne w życiu.

Uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu (bloku przedmiotowego) w ciągu dalszej nauki;
Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

dostateczny
3

Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji);
Łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;
O niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne;
Często powtarzające się w programie nauczania;
Dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
Określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;
Głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na danym etapie nauki (w danej klasie);

Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

Warstwa ta nie powinna przekraczać 50% treści całego programu, tj. podstawa programowa.

dobry
4

Istotne w strukturze przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji);
Bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych;
Przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji) i innych przedmiotów szkolnych;
Użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności;
O zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;
Wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika.

Uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem na danym etapie (w klasie), ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;

Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, ale nie obejmujące całego programu nauczania.

bardzo dobry
5

Złożone, trudne, ważne do opanowania;

Wymagające z korzystania z różnych źródeł;

Umożliwiające rozwiązywanie problemów;

Pośrednio użyteczne w życiu szkolnym;

Pełne opanowanie treści programu nauczania.

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania na danym etapie (w klasie);
Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach.

Mogą wykraczać poza opublikowany program nauczania.

celujący
6

Znacznie wykraczające poza program nauczania;

Stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;

Wynikające z indywidualnych zainteresowań;

Zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego etapu (klasy) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dla danego etapu (klasy) oraz wykraczające poza ten program, proponuje rozwiązania nietypowe; lub Uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcie.

 

2.         Propozycje przykładów o różnym stopniu trudności (P - podstawowe, R - rozszerzające, D - pełne) powinny stanowić uzupełnienie wymagań programowych, a tym samym pełniej obrazować standardy wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne; właściwy ich wybór zależy od nauczyciela po uwzględnieniu wymiaru godzin oraz kompetencji zespołu klasowego.

3.         Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów (bloków, zajęć edukacyjnych), uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podają je uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego; kryteria te, jako część składową przedmiotowego systemu oceniania, opracowują nauczyciele na piśmie  i są jednakowe dla wszystkich uczniów na danym etapie kształcenia (z danej klasy, poszczególnych oddziałów), z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 i 3.

4.         Dyrektor szkoły sprawdza zgodność standardów wymagań edukacyjnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz przechowuje ich kopie do wglądu dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

5.         Nauczyciel na pierwszej lekcji przedmiotu w danym roku szkolnym jest zobowiązany do poinformowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

6.         Informacje dotyczą wymagań edukacyjnych i sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów nauczyciel ma obowiązek przekazać rodzicom do 20 września każdego roku szkolnego w trakcie spotkań z rodzicami i umieścić te informacje na tablicy ogłoszeń.

7.         Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

IV. Zasady oceny zachowania

§ 9

1.         Ocena zachowania ucznia nie jest informacją o jego wynikach edukacyjnych, lecz o jego funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2.         Ocena zachowania wyraża opinię szkoły w szczególności o:

-        wywiązywaniu się z obowiązków ucznia;

-        postępowaniu zgodnym z dobrem społeczności szkolnej;

-        dbałości o honor i tradycje szkoły;

-        dbałości o piękno mowy ojczystej;

-        dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

-        godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

3.         Bieżące ocenianie zachowania polega na kontroli i sklasyfikowaniu postępowania uczniów według następującej skali:

a) w klasach I-III

medal złoty

medal srebrny

medal brązowy

b) w klasach IV-VI

wzorowe (wz)

bardzo dobre (bdb)

dobre (db)

poprawne (pop)

nieodpowiednie (ndp)

naganne (ng)

4. Ustala się następujące kryteria śródrocznych ocen zachowania w klasach IV-VI:

a) zachowanie wzorowe (ocena - wzorowe) otrzymuje uczeń, który:

-        wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole,

-        jest uczciwy - nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie,

-        w klasowym zeszycie obserwacji w ogóle nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,

-        wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

-        jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne,

-        systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne,

-        szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów,

-        nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia.

b) zachowanie bardzo dobre (ocena - bardzo dobre) otrzymuje uczeń, który:

-        przestrzega regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce,

-        chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli,

-        systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze ma nie więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się na kolejne godziny,

-        jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi, w klasowym zeszycie obserwacji ma nie więcej niż 3 pisemne uwagi dotyczące zachowania nacechowane niską szkodliwością dla innych i siebie i są to uwagi nie powtarzające się,

-        jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów,

-        bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,

-        nie ulega nałogom,

c) zachowanie dobre (ocena - dobre) otrzymuje uczeń, który:

-        przestrzega regulaminu i pracuje na miarę swoich możliwości,

-        wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

-        systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione godziny i nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą godzinę, nie spóźnia się na godziny kolejne,

-        nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi,

-        zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek,

-        szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia,

-        nie ulega nałogom.

d)zachowanie poprawne (ocenę - poprawne) otrzymuje uczeń, który:

-        nie pracuje na miarę swoich możliwości,

-        nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,

-        uczestniczył w kłótniach i konfliktach,

-        w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę,

-        nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 5 godzin i spóźnił się nie więcej niż 9 razy,

-        w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 9 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się ale o niewielkiej szkodliwości,

-        wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły.

e) zachowanie nieodpowiednie (ocena - nieodpowiednie) otrzymuje uczeń, który:

-        wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego,

-        ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego - przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy,

-        ulega nałogom,

-        wykazuje brak kultury - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów,

-        w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 15 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania,

-        w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, często spóźnia się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia,

-        nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy,

f) zachowanie naganne (ocena - naganne) otrzymuje uczeń, który:

-        ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych,

-        bierze udział w bójkach i kradzieżach,

-        znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,

-        rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,

-        wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 25 godzin, 

-        działa w nieformalnych grupach,

-        pozostaje pod dozorem kuratora lub Policji,

-        nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych.

6.         Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien zasięgnąć opinię o uczniu od nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów z zespołu klasowego, ocenianego ucznia oraz uwzględnić dokumentację prowadzoną przez szkołę; dla ułatwienia oceny zachowania ucznia klas IV-VI wprowadza się karty oceny zachowania wypełniane przez nauczycieli uczących danego ucznia (wzory druków - wzór nr 1)

7.         Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

-        oceny z zajęć edukacyjnych,

-        promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

8.         Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

9.         Ocena z zachowania w klasach I-III jest oceną opisową.

 

VI. Sposoby gromadzenia informacji o uczniach

§ 10

1.         Sposoby gromadzenia informacji o uczniach obejmują formy, częstotliwość oraz narzędzia i zasady; umożliwiają one poznanie i wartościowanie: czy i ile uczeń pamięta, rozumie, umie i potrafi; czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności, a tym samym nastąpiła ewaluacja nauczania.

2.         Formami gromadzenia informacji (indywidualnej i zbiorowej) są:

-        Pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna);

-        Polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym, albo w zeszycie lub arkuszu ćwiczeń;

-        Wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania, jako prace klasowe;

-        Sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych (wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów);

-        Obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych;

-        Szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów;

-        Testy i ćwiczenia sprawnościowe;

-        Analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.

3.         Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. równomiernie rozłożone na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania); zarówno bieżące, jak i śródroczne, roczne oraz etapowe; w różnych formach oraz w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

4.         Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych (przedmiotu, bloku przedmiotowego, zajęć edukacyjnych) i ich specyfiki, jednak w danym semestrze (okresie) powinna być prowadzona, z zastrzeżeniem ust. 8 - 10, nie rzadziej niż:

-        ustne wypowiedzi ucznia (obejmujące nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne) - 2 razy;

-        wypracowanie, dyktanda, sprawdziany, testy, zadanie klasowe (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz maksymalnie jedno dziennie ze wszystkich zajęć edukacyjnych) - 1 raz;

-        zadania domowe (krótkie i uwzględniające poziom oraz zainteresowania ucznia) - 1 raz;

-        analiza notatek w zeszytach przedmiotowych (systematyczność, ortografia, charakter pisma, estetyka zeszytu) - 1 raz.

5.         Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także uzdolnienia, predyspozycje i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

6.         Wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych (również płatne - oferowane przez wyspecjalizowane instytucje), czyli wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów przeprowadza się na koniec roku szkolnego (etapu kształcenia) wg harmonogramu ustalonego w planie mierzenia jakości pracy szkoły - koniecznym jest tutaj opracowanie wyników testu: wiedzy na temat testów dydaktycznych, ich konstruowania, stosowania, analizy wyników badań i oceny pomiaru dydaktycznego dostarcza literatura pomiaru dydaktycznego;

7.         W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia informacji oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów, bloków), wprowadza się następujące ograniczenia, z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 9:

-        wypracowania, zadania klasowe - nie częściej niż raz w tygodniu;

-        sprawdziany i testy obejmujące dział programowy - nie częściej niż dwa razy w tygodniu;

-        dyktanda, niezapowiedziane testy oraz sprawdziany obejmujące maksymalnie do 5 tematów - nie częściej niż raz dzienne.

8.         W klasach I - III szkoły podstawowej:

-        częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich poziom i liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów,

-        sprawdziany pisemne są zapowiadane z 2 dniowym wyprzedzeniem,

-        poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu w kolorze czerwonym błędów i zakończone jest komentarzem nauczyciela.

9.         W klasach IV - VI szkoły podstawowej:

-        prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów; jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać zadania klasowego z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły; miejsce i termin pisania sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia,

-        nauczyciel ma prawo odpytać, bez zapowiedzi, z przewidzianego sprawdzianem zakresu wiedzy i umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie pracy klasowej,

-        poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i jest możliwa tylko raz w terminie dwóch tygodni od daty rozdania prac; miejsce i termin poprawy sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia; dla "kartkówek" nie przewiduje się poprawiania stopnia,

-        stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu,

-        nauczyciel podczas każdej pracy klasowej ma obowiązek podać punktację, tj.: liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny; każdy sprawdzian powinien zawierać zadania (polecenia) wykraczające poza program nauczania, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia conajmniej 90 % liczby punktów przewidzianej w sprawdzianie,

-        nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy; stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej,

-        na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego),

-        nauczyciel zobowiązany jest do poprawiania pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni.

10.       Nieodrabianie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej; za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę: celującą, bardzo dobrą lub dobrą, ale nie od nich gorszą.

11.       Podsumowanie śródroczne i roczne osiągnięć ucznia i klasy jest możliwe dzięki prowadzeniu dokumentacji:

a) przebiegu nauczania:

dziennik lekcyjny

arkusze ocen

karta informacji o osiągnięciach i postępach ucznia (w nauczaniu zintegrowanym)

dzienniczek ucznia

zeszyt obserwacji

-        dopuszcza się stosowanie poniższych dokumentów do wewnątrzszkolnego oceniania uczniów (do wyboru)

teczka ucznia

karta obserwacji

zeszyt uczniowski

ćwiczenie uczniowskie

prace klasowe

sprawdzian pisemny (test)

kartkówka

karta samooceny ucznia

b) dokumentacji działalności wychowawczej:

plan pracy wychowawcy klasy,

tematyka godz. do dyspozycji wychowawcy klasy,

harmonogram imprez wewnątrzklasowych i wycieczek,

protokolarz zebrań z rodzicami.

12.       Na zebraniu z rodzicami, podsumowującym semestr czy rok, nauczyciele przedstawiają rodzicom w formie pisemnej osiągnięcia i postępy ucznia oraz jego zachowanie, korzystając z karty informacyjnej (wzory druków - wzór nr 2, 3 lub 3a)

§ 11

1.         Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być spełnione następujące wymogi:

-        Jawności - tzn. podawanie uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) ocen do wiadomości;

-        Obiektywności - tzn. jasno określone kryteria wymagań na poszczególne stopnie (standardów wymagań edukacyjnych);

-        Celowości - tzn. określenie dynamiki rozwoju ucznia (co uczeń osiągnął, a nad czym musi jeszcze popracować);

-        Przestrzegana obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzeń MENiS, Statutu Szkoły)

2.         Przyjmuje się jednolitą skalę procentową przy ocenianiu sprawdzianów, testów uczniowskich i prac pisemnych ze wszystkich przedmiotów

poniżej 25% pkt - niedostateczny

26% pkt - 49% pkt - dopuszczający

50% pkt - 74% pkt - dostateczny

75% pkt - 89% pkt - dobry

90% pkt -100% pkt - bardzo dobry

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, jeśli uzyska ocenę bardzo dobrą i rozwiąże zadanie dodatkowe w czasie trwania sprawdzianu.

Szczegółowe kryteria oceny pracy pisemnej (zadania otwartego) ustala nauczyciel danego przedmiotu.

3.         Na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

4.         Zasady poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych (bloków, przedmiotów) i podają je uczniom do wiadomości, z zastrzeżeniem § 17 ust. 8 - 10.

5.         Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne uczniów w okresie dwóch lat; sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne mogą być udostępnione uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach określonych przez nauczycieli.

6.         Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.

7.         Nauczyciel powinien, na podstawie pisemnej opinii (informacji) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

8.         W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego; w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

 

VII Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej

§ 12

 

1.         Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry (okresy).

2.         Klasyfikowanie śródroczne uczniów polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w § 10 ust. 2 pkt b oraz oceny zachowania wg skali określonej § 10 ust. 4 ( w klasach IV-VI).

3.         W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową.

4.         Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, termin klasyfikacji śródrocznej określony jest corocznie przez dyrektora szkoły (dostosowany do terminu ferii zimowych).

5.         Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolny z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i oceny zachowania.

6.         Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy.

7.         Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne; ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły

8.         Nauczyciele poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wychowawcy klas podsumowują, w końcu każdego semestru najpóźniej na pięć dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, osiągnięcia edukacyjne uczniów i ustalają oceny klasyfikacyjne śródroczne (roczne) i oceny zachowania wg skali, o której mowa w § 10; w przypadku, gdy zajęcia bloku przedmiotowego prowadzi kilku nauczycieli, ocena klasyfikacyjna ustalana jest wspólnie.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej przeprowadza się:

 - co najmniej na 2 dni przed zakończeniem semestralnych zajęć edukacyjnych

 - co najmniej na tydzień przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych

9.         Oceny, o których mowa w ust. 6 ustalone za ostatni semestr są stopniami rocznymi uwzględniającymi postępy i osiągnięcia ucznia z w ciągu całego roku szkolnego.

10.       Uczniom w klasach I - III szkoły podstawowej ustala się jedną opisową ocenę klasyfikacyjną śródroczną (roczną) oraz opisową ocenę zachowania, a także ocenę z religii/etyki; o ustalonej ocenie śródrocznej rodzice (prawni opiekunowie) informowani są w formie pisemnej (wzory druków - wzór 2a, 2b, 2c),  kserokopię informacji wychowawca dołącza do arkusza ocen ucznia.

11.       Ustalony przez nauczyciela stopień śródroczny (roczny) osiągnięć edukacyjnych ucznia może być podwyższony jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego przeprowadzonego zgodnie z § 24.

12.       Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach klasyfikacyjnych - zachowując następujący tryb powiadamiania:

-           o przewidywanym rocznym stopniu niedostatecznym z jednego lub kilku przedmiotów nauczania informuje rodzica (prawnego opiekuna) wychowawca klasy (po konsultacji z nauczycielem przedmiotu) na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, (wzory druków - wzór nr 4); informację powyższą przekazuje na spotkaniu indywidualnym w szkole lub - w przypadku nieobecności rodzica - listownie; fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym,

-           na tydzień przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) zostają powiadomieni o propozycji ocen śródrocznych lub rocznych w formie adnotacji w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia.

13.       Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego (por. § 23).

14.       Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, ze poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

15.       Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania; w przypadku nieklasyfikowania śródrocznego - uczeń jest zobowiązany do zaliczenia brakującego materiału u nauczyciela przedmiotu w formie ustalonej przez nauczyciela.

16.       Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

17.       Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z § 10, ust. 9 i 10.

18.       Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, zgodnie z § 10, ust. 9 i 10.

19.       Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z § 10, ust. 9 i 10.

 

VIII. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów)o efektach pracy ich dzieci

§ 13

1.         Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce, przyczyn niepowodzeń oraz uzyskania porad w sprawie wychowania dalszego kształcenia swych dzieci

2.         W szkole dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców) z rodzicami (prawnymi opiekunami):

1)         Kontakty bezpośrednie:

zebranie ogólnoszkolne;

zebranie klasowe;

indywidualna rozmowy (np. podczas dyżurów nauczycielskich);

zapowiedziana wizyta w domu ucznia.

2)         Kontakty pośrednie:

rozmowa telefoniczna;

korespondencja listowna (z uwagami, z gratulacjami);

adnotacja w zeszycie przedmiotowym;

adnotacja w dzienniczku ucznia.

3.         W celu ułatwienia kontaktów z rodzicami wprowadza się comiesięczne dyżury nauczycielskie tzw. „drzwi otwarte" w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 16 -17.

4.         Poszczególni nauczyciele mogą samodzielnie określać formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.

5.         Wychowawcy klas, nie rzadziej niż raz na kwartał, powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) o postępach uczniów swojej klasy wg wybranego przez siebie sposobu informowania i odnotowują ten fakt w dokumentacji przebiegu nauczania.

6.         W kontaktach bezpośrednich i pośrednich nauczyciela - wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami), rolę pomocniczą pełni karta „Ocena opisowa ucznia", „Karta informacyjna o osiągnięciach i postępach ucznia" oraz „Zestawienie ocen cząstkowych" sporządzane, dla ucznia na I i II etapie kształcenia, (wzory druków - wzór nr 2, 2a, 2b, 2c, 3 i 3a); W przypadkach pośrednich kontaktów z rodzicami można stosować kartę „Poświadczenia" (wzory druków - wzór nr 3b).

7.         Wychowawca klasy zapoznaje rodziców z aktualnymi przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz systemem oceniania w szkole

§ 14

1.         Uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informację o:

- bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych,

- szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikających z przyjętego zestawu programów nauczania,

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

- zasadach oceny zachowania.

- informacji takiej udzielić może nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy.

 

VIII. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.

§ 15

1.         Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2.         Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

3.         Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4.         Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), z zastrzeżeniem, ze nie może odbyć się później niż na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, egzamin klasyfikacyjny obejmuje wymagania edukacyjne w danym semestrze nauki.

5.         Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2, i 3 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

5a.       Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który  zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

6.         Liczba przedmiotów, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

7.         Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji; stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać kryteriom wymagań edukacyjnych z przedmiotu;

8.         Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, których on nie obejmuje; dziecku, składającemu ten egzamin z kilku zajęć edukacyjnych, nie ustala się oceny z religii/etyki oraz oceny zachowania.

9.         Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala stopień według skali stopni wymienionej w § 10 ust. 2 pkt b.

10.       Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikującego, a w szczególności liczbę zajęć edukacyjnych, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

10a.     W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

11.       Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego w wyznaczonym terminie, otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną w II okresie z przedmiotu nieklasyfikowanego.

12.       Uczeń nieklasyfikowany w I okresie, jeśli nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego lub przystąpi i otrzyma ocenę niedostateczną, jest zobowiązany do uzupełnienia materiału programowego w czasie trwania II okresu.

13.       Uczeń, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie ustala się oceny zachowania.

14.       Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego odwołanie nie przysługuje.

15.       Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisje; do protokołu załącza się prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia (wzory druków - wzór nr 5). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

§ 16

1.         Uczeń klasy IV lub V, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy; w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2.         Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3          Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.         Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły; w skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5.         Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim wypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6.         Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół na zasadach określonych w § 22 ust.16 (wzory druków - wzór nr 5).

7.         Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

8.         Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego rocznego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

9.         Rada pedagogiczna szkoły - uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia - może jeden raz w ciągu trzech lat promować ucznia klasy IV lub V, który nie zdał egzaminu poprawkowego rocznego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

10.       Ucznia klasy I - III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 17

1.         Uczeń ma prawo do zdawania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalony przez nauczyciela stopień śródroczny (roczny) osiągnięć i postępów jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżony.

2.         Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych.

3.         Egzamin sprawdzający przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.

4.         Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż na 3 dni przed klasyfikacyjną radą śródroczną lub roczną. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala nauczyciel danego przedmiotu.

5.         Pytania sprawdzające określa nauczyciel danego przedmiotu; stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium wymagań edukacyjnych na stopień, o który ubiega się uczeń (rodzic czy opiekun).

6.         Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.

7.         Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego nauczyciel sporządza się protokół na zasadach określonych w § 22 ust.16 (wzory druków - wzór nr 5).

 8.        Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

 

IX Promowanie uczniów

§ 18

1.         Uczeń szkoły otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem wynikającym z § 23 ust. 9.

2.         Uczeń może otrzymać promocje z wyróżnieniem; warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom szkoły ustala rada pedagogiczna na radzie klasyfikacyjnej rocznej.

3.         Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami (zwanego dalej sprawdzianem) przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

4.         Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły oraz przystępuje do tego sprawdzianu w następnym roku.

5.         Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

6.         Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

7.         W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

8.         Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

9.         W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły podstawowej, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, kształcącym się w szkole, na drugiej stronie świadectwa nad „Wynikami klasyfikacji końcoworocznej" umieszcza się adnotację "uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej /specjalistycznej*"(* wpisać właściwą nazwę poradni); oceny na świadectwach, dla tej grupy uczniów, oprócz oceny z przedmiotu: religia/etyka, są ocenami opisowymi.

 

X Postanowienia końcowe dotyczące oceniania

§ 19

1.         Obniżenie wymagań edukacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, regulują odrębne przepisy.

2.         Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel stwierdzi u ucznia braki w osiągnięciach edukacyjnych mogące uniemożliwić kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, to jest on zobowiązany zindywidualizować pracę z uczniem i w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków.

3.         Pedagog szkolny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, udziela uczniom niezbędnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną; opinie lub orzeczenia wydane przez tą poradnię są wiążące dla nauczycieli, którzy na ich podstawie obniżają uczniom wymagania edukacyjne.

4.         Dla uczniów uzdolnionych i niepełnosprawnych, dyrektor szkoły zapewnia realizację indywidualnego toku nauki lub programu nauczania na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

5.         Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wyrównawczych jest uzależnione od zgody organu prowadzącego i możliwości finansowych szkoły.

§ 20

1.         Motywowanie uczniów do rzetelnego spełniania obowiązku szkolnego reguluje statut szkoły w dziale "Uczniowie Szkoły" poprzez system nagród i kar.

2.         Dyrektor szkoły może ufundować nagrody rzeczowe (o ile będzie posiadał na ten cel wystarczające środki) w postaci dyplomów, książek, upominków, stypendiów, bezpłatnych wycieczek, itp. Zasady przyznawania nagród rzeczowych określa Rada Pedagogiczna, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

3.         Zasady wydawania świadectw regulują odrębne przepisy.

4.         Począwszy od kasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskała z obowiązkowych zajęć  edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 21

1.         Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:

- wstępna - po I semestrze;

- częściowa - po roku szkolnym;

- gruntowna - po etapie nauczania.

2.         Ewaluację przeprowadzi komisja w składzie:

- dyrektor szkoły - jako przewodniczący;

- liderzy WDN - jako ewaluatorzy;

- przewodniczący zespołów przedmiotowych - jako członkowie komisji.

3.         Zadaniem komisji jest sporządzenie wzorów ankiet dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), dokonanie pomiarów w terminach określonych w ust. 1 i opracowanie wyników w formie raportów.

4.         Przewodniczący komisji, w terminie miesiąca od daty dokonania pomiaru przedstawi raport Radzie Pedagogicznej z propozycjami ewaluacji.

§ 22

1.         Zmiany w niniejszym Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania możne dokonać Rada Pedagogiczna szkoły w formie uchwały zmieniającej.

2.         Inne organy szkoły mogą występować z pisemnymi propozycjami konkretnych zmian w WSO.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie