Aktualności

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2018/2019.
W sekretariacie szkoły można składać podania o przyjęcie dziecka do klasy I. Druki podań dostępne są na stronie internetowej lub w sekretariacie. Podstawy prawne Zasady przyjęć do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zostały przygotowane w oparciu o zapisy: - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn zm.), - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), - ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35), - uchwały Nr XXXIII/164/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zamieszkałych poza obwodem szkoły. - terminy przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych oraz postępowań uzupełniających do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów na rok szkolny 2018/2019 zostaną określone zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnowa. Informacje ogólne Do klas I przyjmowane są: dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym, dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej Zasady przyjęć Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły: kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie podania przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Podania dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronach internetowych szkoły. Miejsce zamieszkania sprawdza się z wykazami otrzymanymi z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chojnowa. Na podaniu podaje się miejsce zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. Kandydaci spoza obwodu: - kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. - rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji. - szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. - niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. - kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Chojnowa. - umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 zostaną określone w zarządzeniu Burmistrza Miasta Chojnowa. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miejskiej Chojnowa, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Do klasy pierwszej przyjmowane są poza rekrutacją dzieci pracowników szkoły, którzy wyrażą chęć (złożą podanie), by ich dziecko uczęszczało do Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie. Komisja rekrutacyjna: - przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili pisemnie wolę zapisu, - podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: - dyrektor szkoły - zastępca dyrektora szkoły - pedagog szkolny - przewodniczący zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą: - złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych; uzasadnienie komisja sporządza w ciągu 5 dni od wystąpienia rodzica z wnioskiem o uzasadnienie, - wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, - złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły Mariusz Szklarz
data publikacji: 2018-01-17 13:46
 
Zajęcia na basenie w czasie ferii.
Podczas ferii, we wtorki 16 i 23 stycznia, w godzinach 10-13, uczniowie naszej szkoły mogą bezpłatnie korzystać z Basenu Miejskiego w Chojnowie.
data publikacji: 2018-01-14 23:19
 
Przedstawienie klasy IIa.
Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka, uczniowie klasy IIa pod kierunkiem p. Bogusławy Kruk i Magdy Książek przedstawili swoim bliskim program składający się z wierszyków i piosenek. Były również życzenia dla babć i dziadków oraz wspólny taniec. Po przedstawieniu słodki poczęstunek.
data publikacji: 2018-01-12 23:00
 
Bezpieczne ferie.
Klasa IIId pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Joanny Godeckiej zaprezentowała pouczające przedstawienie związane z bezpiecznym spędzaniem czasu podczas rozpoczynających się ferii zimowych. Odwiedzili nas również policjanci z chojnowskiej komendy: panowie st. asp. szt. Tomasz Szczupak oraz sierż. szt. Grzegorz Kurjata, którzy przekazali informacje na temat bezpiecznych zachowań podczas ferii.
data publikacji: 2018-01-12 22:58
 
Zabawa karnawałowa klas IV-VII.
Zdjęcia p. Bernarda Borkowska.
data publikacji: 2018-01-12 22:55
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50 | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie