Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 18/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie z dnia 1 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam się co następuje: § 1 W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie. § 2 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o: a) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 w Chojnowie, b) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny - ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie, c) rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego, d) podręcznikach/materiałach edukacyjnych - należy przez to rozumieć podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej, e) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Chojnów. § 3 1. Podręczniki/materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. 2. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego. 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników/materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy. 4. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników. 5. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego. 6. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego. 7. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych rodzic potwierdza pisemnie na imiennej liście. 8. Za zebranie od rodziców podpisów potwierdzających wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych odpowiada nauczyciel wychowawca, gotową listę przekazuje do biblioteki szkolnej. § 4 Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych. § 5 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki/materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 30 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyj¬nego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. 2. Materiały edukacyjne i podręczniki przeznaczone na użytkowanie przez jeden rok szkolny oraz materiały ćwiczeniowe po zakończeniu roku szkolnego nie podlegają zwrotowi. 3. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej. 4. Podczas zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w ust.3 dokonują oględzin podręczników/materiałów edukacyjnych, określając stopień ich zużycia. 5. W przypadku zgubienia podręcznika bądź materiałó w edukacyjnych, znacznego zużycia, wykraczającego poza ich zwykle używanie, bądź ich zniszczenia, rodzice są zobowiązani do odkupienia (jeśli jest taka możliwość) lub zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika, materiałów edukacyjnych. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. 6. Koszty podręczników/materiałów edukacyjnych są określane na dany rok szkolny w załączniku do zarządzenia. 7. Zapisu ustępu 5 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika/materiałów edukacyjnych po jego trzyletnim użytkowaniu. § 6 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika/materiałó w edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walory użytkowe i estetyczne, do chronienia ich przed zniszczeniem, bądź zagubieniem. 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiałó w edukacyjnych uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej. § 7 Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem. § 8 1. Zarządzenie ma zastosowanie: a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej, b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej, c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1 - 5 szkoły podstawowej. 2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. § 9 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. §10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik nr 1 1. W roku szkolnym 2014/2015 w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia, niezwrócenia podręcznika „Nasz elementarz” nie jest możliwe żądanie zwrotu nowego egzemplarza. 2. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła może zażądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika „Nasz elementarz” 4,34 zł za każdą z czterech części. 3. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła może zażądać od rodziców ucznia w przypadku zgubienia, zniszczenia lub niezwrócenia materiałów ćwiczeniowych zwrotu kosztów do kwoty 49,50 zł, w przypadku zgubienia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do języka obcego nowożytnego zwrotu kosztów do kwoty 24,75 zł.
data publikacji: 2014-09-09 18:31
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
W dniu dzisiejszym, punktualnie o godz, 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym 2014/2015. Pogoda okazała się łaskawa i uroczystość można było przeprowadzić na placu przed szkołą. Było to szczególnie ważne wydarzenie dl najmłodszych, czyli pierwszaków rozpoczynających naukę w naszej szkole. Razem z nimi uroczystość zaszczycili ich rodzice. Nowy rok szkolny rozpoczyna 77 pierwszaków. Razem z nimi łączna liczba uczniów będących uczniami naszej szkoły to 339. Po krótkich przemówieniach na placu odbyły się spotkania z wychowawcami, którzy przekazali uczniom najważniejsze informacje oraz plany lekcji. Życzymy wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły życzymy spokojnego, bezpiecznego i dobrego roku.
data publikacji: 2014-09-01 20:11
 
Stypendia dla najlepszych.
Po raz pierwszy zostały wręczone stypendia dla najlepszych uczniów ufundowane przez Burmistrza Miasta Chojnowa. Uroczystość odbyła się 4 sierpnia w Domu Schrama. Nagrodzeni to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uhonorowani zostali uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, osiągali wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach naukowych czy artystycznych. Stypendia otrzymali również uczniowie, którzy osiągali wysokie miejsca w zawodach i konkursach sportowych. Z naszej szkoły wyróżnienia otrzymało 5 uczniów. Konstancja i Marta za bardzo wysokie wyniki w nauce, a Nikola, Ania i Kacper za osiągnięcia sportowe.
data publikacji: 2014-08-07 09:04
 
Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko nauczyciela-wychowawcy świetlicy.
PROTOKÓŁ z przeprowadzonego naboru na stanowisko nauczyciela-wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie z dnia 6 sierpnia 2014 r. W dniu 21 lipca 2014 r. zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowisko pracy zastała podana do wiadomości publicznej informacja o wszczęciu procedury rekrutacji na stanowisko: nauczyciel – wychowawca świetlicy. Dodatkowo informacja została przekazana do Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnowie. Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie w składzie: 1. Mariusz Szklarz – przewodniczący komisji 2. Grażyna Klucznik – wiceprzewodnicząca komisji 3. Anna Iwanicka – członek komisji 4. Mirosława Spes – członek komisji po przeprowadzeniu postępowania konkursowego stwierdza, że: 1. Do postępowania konkursowego swoje aplikacje złożyło 7 kandydatów 2. Po przeprowadzeniu analizy formalnej komisja zakwalifikowała 7 kandydatów, którzy zostali powiadomieni telefonicznie o zakwalifikowaniu do drugiego etapu oraz o miejscu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Rozmowy kwalifikacyjne polegały na zadaniu kandydatom takich samych lub podobnych pytań związanych ze stanowiskiem pracy, na który prowadzony jest nabór. Najlepsze wyniki uzyskali następujący kandydaci uszeregowani wg poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, wyrażonych liczbą uzyskanych punktów 1. Joanna Trajewska – 60 pkt 2. Kamila Wiśniewska – 56 pkt 3. Anna Orzechowska – 52 pkt Podpisy członków komisji: 1. Mariusz Szklarz 2. Grażyna Klucznik 3. Anna Iwanicka 4. Mirosława Spes
data publikacji: 2014-08-06 11:49
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ Nazwa i adres jednostki: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej ul. Kościuszki 30, 59-225 Chojnów Wymiar zatrudnienia: 1 ETAT NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ Umowa o pracę na czas określony – rok szkolny 2014/2015 Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: • posiada obywatelstwo polskie, • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, • nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, • przestrzega podstawowych zasad moralnych. Wymagane dokumenty: • List motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, • Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej, • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty, • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela -wychowawcy świetlicy. Termin i miejsce składania dokumentów: 1. Należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 ul Kościuszki 30 w Chojnowie dnia 30 lipca 2014r. do godz. 10.00. 2. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela – wychowawcy w świetlicy szkolnej”. 3. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 4. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru, zostaną telefonicznie poinformowane. 5. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie BIP szkoły, 6. Dokumenty osób nie zakwalifikowanych na wyżej wymienionym stanowisko można odbierać do dnia 22 sierpnia 2014 r. (dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone)
data publikacji: 2014-07-21 13:18
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241 | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie