Aktualności

Przedstawienie klasy Ia o wiośnie.
Klasa Ia pod opieką p. Bogusławy Kruk i Magdaleny Książek zaprezentowała dzisiaj uczniom klas I-III piękne przestawienie o wiośnie. Bajecznie przebrane dzieci prezentowały wierszyki, piosenki i scenki o nadchodzącej porze roku. Zebrały za swój występ zasłużone brawa.
data publikacji: 2017-03-22 21:38
 
Powitanie wiosny.
Uczniowie klasy Vb przeprowadzili w szkole "słodką" akcję na powitanie wiosny.
data publikacji: 2017-03-21 21:28
 
Zajęcia z umuzykalniania.
Muzycy zaprezentowali dzisiaj uczniom wiosenny repertuar.
data publikacji: 2017-03-21 21:27
 
Akcja oddawania krwi w szkole.
Dzięki inicjatywie naszej szkolnej pielęgniarki – p. Grażyny Mazur oraz p. Urszuli Bisiorek została w dniu dzisiejszym zorganizowana akcja oddawania krwi w naszej szkole. Już od rana do szkoły zawitali pracownicy legnickiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, którzy przygotowali poszczególne punktu obsługi dawców. Od godz. 10 zaczęli przybywać dawcy krwi. Przez 5 godzin krew oddało 48 ludzi dobrej woli, którzy wsparli tą akcję. Oddano prawie 22 litry krwi, która uratuje życie potrzebującym. Chętnych było jeszcze więcej, ale nie każdy mógł ją oddać ze względu na stan zdrowia czy leki, które zażywa. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i oddali dzisiaj swą krew. Bardzo duże podziękowania dla p . Grażyny i Urszuli za organizację akcji. Podziękowanie również dla p. Katarzyny, która pomagała w organizacji. Specjalne podziękowania dla pracowników i pracownic terenowego Oddziału w Legnicy za miła i fachową obsługę. Zdjęcia Urszula Bisiorek.
data publikacji: 2017-03-18 16:10
 
Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie w roku szkolnym 2017/2018
Podstawy prawne Zasady przyjęć do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zostały przygotowane w oparciu o zapisy: - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), - ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35), - uchwały Nr XXXIII/164/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zamieszkałych poza obwodem szkoły. - zarządzenia Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 10 lutego 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych oraz postępowań uzupełniających do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów na rok szkolny 2017/2018. Informacje ogólne Do klas I przyjmowane są: dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym, dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej Zasady przyjęć Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły: kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie podania przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Podania dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronach internetowych szkoły. Miejsce zamieszkania sprawdza się z wykazami otrzymanymi z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chojnowa. Na podaniu podaje się miejsce zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. Kandydaci spoza obwodu: - kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. - rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji. - szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. - niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. - kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Chojnowa. - umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 jest prowadzone z w terminach określonych w zarządzeniu Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miejskiej Chojnowa, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Do klasy pierwszej przyjmowane są poza rekrutacją dzieci pracowników szkoły, którzy wyrażą chęć (złożą podanie), by ich dziecko uczęszczało do Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie. Komisja rekrutacyjna: - przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili pisemnie wolę zapisu, - podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: - dyrektor szkoły - zastępca dyrektora szkoły - pedagog szkolny - przewodniczący zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą: - złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych; uzasadnienie komisja sporządza w ciągu 5 dni od wystąpienia rodzica z wnioskiem o uzasadnienie, - wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, - złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły Mariusz Szklarz UCHWAŁA NR XXXIII/164/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 lutego 2017 r. - http://bip.chojnow.net.pl/zalaczniki/953/Uchwala_02-03-2017_12-13-10.pdf
data publikacji: 2017-03-17 22:22
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | 382  | 383  | 384  | 385  | 386  | 387  | 388  | 389  | 390  | 391  | 392  | 393  | 394  | 395  | 396  | 397  | 398  | 399  | 400  | 401  | 402  | 403  | 404  | 405  | 406  | 407  | 408  | 409  | 410  | 411  | 412  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie