Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Nazwa i adres jednostki: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej ul. Kościuszki 30, 59-225 Chojnów Wymiar zatrudnienia: 1 etat nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej Umowa o pracę na czas określony na rok szkolny 2015/2016 do 30.06.2016r. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: * Zarejestrowana jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnowie * Zamieszkała na terenie Chojnowa Wymagania niezbędne: * posiada obywatelstwo polskie, * posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, * spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, * posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, * nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, * przestrzega podstawowych zasad moralnych. Wymagane dokumenty: * List motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, * Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, * Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej, * Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty, * Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, * Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, * Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej * Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o rejestracji Termin i miejsce składania dokumentów: 1. Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Kościuszki 30 w Chojnowie do dnia 28 września 2015 r. do godz. 10.00. 2. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej.” 3. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 4. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru, zostaną poinformowane telefonicznie. 5. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie BIP szkoły, 6. Dokumenty osób niezakwalifikowanych na ww. stanowisko można odbierać do dnia 09.10.2015 r. (dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone)
data publikacji: 2015-09-21 16:22
 
Odwiedziny mistrza karate.
Na zaproszenie p. Anny Iwanickiej naszą szkołę odwiedził mistrz Karate Shotokan - p. Mateusz Szczygieł. Zaprezentował uczniom klas I-III część swoich umiejętności i osiągnięć oraz przeprowadził z nimi krótki trening.
data publikacji: 2015-09-18 23:18
 
Lekcja przyrody w klasie VIa.
Na dzisiejszej lekcji przyrody w klasie VIa zrobiło się kolorowo i kosmicznie. Uczniowie przynieśli wykonywane w domach modele Układu Słonecznego. Wszystkie prace były rewelacyjne.
data publikacji: 2015-09-16 20:43
 
Szkolne Igrzyska.
W dniu 15.09.2015 r. odbyła się III Olimpiada Szkolna. Uczestniczyły w niej klasy II, III i IV. Uroczystym rozpaleniem pochodni rozpoczęto przejście przez szkolne boisko oraz prezentację poszczególnych klas. Kolejnym punktem imprezy było wysłuchanie hymnu olimpijskiego oraz złożenie uroczystego ślubowania przez przedstawicieli zebranych klas. Po części oficjalnej, uczniowie ubrani na kolor żółty, zielony, czerwony, czarny i niebieski (symbol pięciu kontynentów), ustawili się na boisku tworząc flagę olimpijską. Na kolejnych lekcjach odbyły się poszczególne konkurencje. Pierwszymi uczestnikami były klasy drugie, następnie klasy trzecie i na końcu klasy czwarte. W rywalizacji uczestniczyli wszyscy zebrani uczniowie. Klasy drugie i trzecie brały udział w wyścigach rzędów, budowaniu wieży z klocków oraz rzutach i strzałach do celu. Klasy czwarte grały w „Dwa ognie”. Po zakończonych zawodach poszczególnych oddziałów klasowych, dzieci stawały na podium i odbierały z rąk pani i pana dyrektora nagrody. Partnerem sportowym igrzysk była sieć sklepów sportowych Decathlon - sklep Decathlon – Legnica. Celem naszej imprezy była integracja dzieci, dobra zabawa oraz nauka odpowiednich zachowań przede wszystkim gra fair play. Bernarda Borkowska
data publikacji: 2015-09-15 23:39
 
Zebranie rodziców - przedstawicieli klas.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców wybranych do „Trójek klasowych” na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w najbliższy czwartek (17 września) o godz. 17:00.
data publikacji: 2015-09-15 12:11
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235 | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | 382  | 383  | 384  | 385  | 386  | 387  | 388  | 389  | 390  | 391  | 392  | 393  | 394  | 395  | 396  | 397  | 398  | 399  | 400  | 401  | 402  | 403  | 404  | 405  | 406  | 407  | 408  | 409  | 410  | 411  | 412  | 413  | 414  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie