Aktualności

Śmieciowe potwory kl. IIa
Na wczorajszych zajęciach wykonaliśmy Śmieciowe potwory. Lekcja ta była kontynuacją bloku tematycznego poświęconego segregowaniu odpadów. Dzieci przyniosły różnego rodzaju materiały – odpady, które łączyły na lekcji. Powstała barwna i ciekawa galeria śmieciowych potworów. Niektóre z nich otrzymały imiona: Śmieciozal, Moris, Ferdek, Pan Zakrętka, Zielonowłosy, Potwik. Galerię można obejrzeć w sali nr 38. Zapraszamy chętnych. Bogusława Kruk – wych. kl. IIa
data publikacji: 2014-09-26 20:08
 
Wycieczka klasy Ia, Ic i IIIa.
Uczniowie klas Ia, Ic i IIIa, podobnie jak parę dni temu klasy II odwiedzili Ostaszów. Pogoda, po wczorajszym chłodnym i deszczowym dniu dzisiaj dopisała i dała możliwość wykorzystania możliwości wioski indiańskiej i rycerskiej przez dzieci. Pod czujnym okiem wychowawców i opiekunów dzieci bawiły się świetnie.
data publikacji: 2014-09-24 20:37
 
Wycieczka do wioski indiańskiej
Klasy II pod opieką swoich wychowawczyń odwiedziły wczoraj wioskę indiańską w Ostaszowie pod Przemkowem. Korzystając z pięknej pogody wszyscy spędzili dzień pełen wrażeń próbując poznać tajniki życia Indian.
data publikacji: 2014-09-18 21:43
 
Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 18/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie z dnia 1 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam się co następuje: § 1 W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie. § 2 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o: a) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 w Chojnowie, b) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny - ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie, c) rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego, d) podręcznikach/materiałach edukacyjnych - należy przez to rozumieć podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej, e) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Chojnów. § 3 1. Podręczniki/materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. 2. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego. 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników/materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy. 4. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników. 5. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego. 6. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego. 7. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych rodzic potwierdza pisemnie na imiennej liście. 8. Za zebranie od rodziców podpisów potwierdzających wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych odpowiada nauczyciel wychowawca, gotową listę przekazuje do biblioteki szkolnej. § 4 Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych. § 5 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki/materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 30 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyj¬nego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. 2. Materiały edukacyjne i podręczniki przeznaczone na użytkowanie przez jeden rok szkolny oraz materiały ćwiczeniowe po zakończeniu roku szkolnego nie podlegają zwrotowi. 3. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej. 4. Podczas zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w ust.3 dokonują oględzin podręczników/materiałów edukacyjnych, określając stopień ich zużycia. 5. W przypadku zgubienia podręcznika bądź materiałó w edukacyjnych, znacznego zużycia, wykraczającego poza ich zwykle używanie, bądź ich zniszczenia, rodzice są zobowiązani do odkupienia (jeśli jest taka możliwość) lub zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika, materiałów edukacyjnych. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. 6. Koszty podręczników/materiałów edukacyjnych są określane na dany rok szkolny w załączniku do zarządzenia. 7. Zapisu ustępu 5 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika/materiałów edukacyjnych po jego trzyletnim użytkowaniu. § 6 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika/materiałó w edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walory użytkowe i estetyczne, do chronienia ich przed zniszczeniem, bądź zagubieniem. 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiałó w edukacyjnych uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej. § 7 Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem. § 8 1. Zarządzenie ma zastosowanie: a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej, b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej, c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1 - 5 szkoły podstawowej. 2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. § 9 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. §10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik nr 1 1. W roku szkolnym 2014/2015 w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia, niezwrócenia podręcznika „Nasz elementarz” nie jest możliwe żądanie zwrotu nowego egzemplarza. 2. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła może zażądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika „Nasz elementarz” 4,34 zł za każdą z czterech części. 3. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła może zażądać od rodziców ucznia w przypadku zgubienia, zniszczenia lub niezwrócenia materiałów ćwiczeniowych zwrotu kosztów do kwoty 49,50 zł, w przypadku zgubienia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do języka obcego nowożytnego zwrotu kosztów do kwoty 24,75 zł.
data publikacji: 2014-09-09 18:31
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
W dniu dzisiejszym, punktualnie o godz, 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym 2014/2015. Pogoda okazała się łaskawa i uroczystość można było przeprowadzić na placu przed szkołą. Było to szczególnie ważne wydarzenie dl najmłodszych, czyli pierwszaków rozpoczynających naukę w naszej szkole. Razem z nimi uroczystość zaszczycili ich rodzice. Nowy rok szkolny rozpoczyna 77 pierwszaków. Razem z nimi łączna liczba uczniów będących uczniami naszej szkoły to 339. Po krótkich przemówieniach na placu odbyły się spotkania z wychowawcami, którzy przekazali uczniom najważniejsze informacje oraz plany lekcji. Życzymy wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły życzymy spokojnego, bezpiecznego i dobrego roku.
data publikacji: 2014-09-01 20:11
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275 | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | 382  | 383  | 384  | 385  | 386  | 387  | 388  | 389  | 390  | 391  | 392  | 393  | 394  | 395  | 396  | 397  | 398  | 399  | 400  | 401  | 402  | 403  | 404  | 405  | 406  | 407  | 408  | 409  | 410  | 411  | 412  | 413  | 414  | 415  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie