Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie

Gmina Miejska Chojnów realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie.

Celem strategicznym RPO WD jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Celem głównym projektu "Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Chojnowie" jest równy dostęp do wysokiej jakości edukacji, poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych u 218 dz i 219 chł SP3 oraz PG1 w Chojnowie dla których organem prowadzącym jest Miasto Chojnów, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych świadczonych przez te szkoły poprzez podniesienie kwalifikacji kadry 43 nauczycieli (w tym 28 kobiet) oraz wyposażenie szkół objętych projektem w nowoczesne pomoce dydaktyczne, do 30.06.2017 r.

Cele szczegółowe:

1. podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników zajęć rozwijających (l. wsparć: 111 dz, 110 chł), do 30.06.2017 r.

2. zdiagnozowanie obszarów problemowych i podniesienie wiedzy uczestników zajęć wyrównujących (l. wsparć: 135dz, 133 chł) do 30.06.2017r.

3. złagodzenie deficytów u uczestników pozostałego wsparcia (l. wsparć: 27dz i 38 chł) do 30.06.2017 r. oraz przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego przygotowującego uczniów do świadomego planowania kariery (l. wsparć: 21 dz, 33 chł) do 30.06.2017 r.

5. podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół, dzięki wprowadzeniu TIK, metod eksperymentu i nauczania rozwijającego postawy kluczowe dla rynku pracy do codziennej praktyki szkolnej oraz dzięki podniesieniu wiedzy i kompetencji nauczycieli (28 k i 15 m) i doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne.

Projekt w pełni wpisuje się w realizację celu szczegółowego RPO WD, „Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" gdyż:

a) w ramach projektu zajęcia rozwijające i wyrównujące prowadzone będą w oparciu o techniki rozwijające postawy kreatywności, przedsiębiorczości, inicjatywności i umiejętności współpracy z innymi. W celu realizacji zajęć w taki sposób aby jednocześnie podnosząc wiedzę uczniów, kształtować w nich umiejętności i postawy z kanonu kompetencji kluczowych, założono objęcie wsparciem n-li w tym zakresie. Celowi temu służy także wyposaż.szkół (ucz. i n-li) w dostęp do interaktywnej bazy wiedzy, która

wykorzystywana będzie w celu rozwijania u uczniów postaw kreatywnych oraz pracy w grupach m.in. poprzez innowacyjną metodę tzw. „nauczania odwróconego".

b) zajęcia real. będą w małych grupach, zgodnie z indywidualnie zdiagnozowanymi potrzebami uczniów tak aby można było indywidualizować wsparcie udzielane każdemu uczniowi, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Dolnośląska e-Szkoła.

(szerokość: 750 / wysokość: 153)

Głównym celem programu jest wsparcie szkoły na drodze do kolejnego etapu rozwoju technologii informacyjnej w jej działaniach, poprzez stworzenie warunków do skutecznego stosowania tej technologii przez nauczycieli w pracy dydaktycznej oraz przez uczniów w ich kształceniu się.

Dokładniej - idea programu polega na wdrożeniu projektów przejścia wybranych szkół na terenie województwa dolnośląskiego na wyższy etap rozwoju technologii informacyjnej w edukacji, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, odpowiednie przygotowanie nauczycieli, oraz utworzenie elektronicznych platform uczenia się.

Efektem wdrożenia programu jest m.in.:

- doposażenie szkoły w przenośne pracownie multimedialne (14+8 laptopów dla uczniów, 6 laptopów dla nauczycieli, tablica interaktywna, projektor multimedialny - do wykorzystania w dowolnej sali, wizualizer, tablet, system testowy ADA Mobitest EDU z oprogramowaniem Testico, oprogramowanie nauczycielskie i uczniowskie Magic Learning)

- przeszkolenie nauczycieli w wykorzystaniu jej na zajęciach

- wykorzystanie platformy edukacyjnej w nauczaniu - Fronter

- wprowadzenie dziennika elektronicznego

Koordynator projektu, lider e-szkoły:  Bernarda Borkowska

Nauczyciele - uczestnicy projektu:  Małgorzata  Szczepanowska, Bogusława Kruk, Izabela Hibner, Dorota Sienkiewicz, Mariusz Szklarz.

 

Każdy ma prawo do sukcesu.

(szerokość: 750 / wysokość: 150)

Od początku września w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie realizowany jest projekt „Każdy ma prawo do sukcesu" w ramach programu POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego".

W szkole zostały zorganizowane zajęcia dla dużej liczny dzieci z klas I-III podczas których uczniowie tych klas mogą brać udział w zajęciach zarówno wyrównujących szanse jak i rozwijających uzdolnienia.  Prowadzone są zajęcia dla dzieci zagrożonych dysleksją, gimnastyka korekcyjna (w tym na basenie), zajęcia psychoedukacyjne, logopedyczne i rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze i plastyczne. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ogólna wartość projektu to ponad 70 tys. zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Koordynator projektu: Grażyna Klucznik
Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji.


 


 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie przystąpiła w październiku tego roku do realizacji dwóch komplementarnych projektów  unijnych. Jeden z nich to „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Dolnośląska e-Szkoła" .

 Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.

W ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie realizowane są następujące działania:

·   Zajęcia na kółkach zainteresowań (koło informatyczne, koło matematyczne - przyrodnicze, koło przyrodnicze)

·   Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Ogółem objętych działalnością kół jest 60 uczniów.

           Dwunastoma uczniami opiekuje się tutor, którego głównym zadaniem jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci. Zajęcia odbywają się w trzech czteroosobowych grupach. Liczba godzin przeznaczona na tutoring to 204.

           Uczniowie wezmą udział w trzech wycieczkach edukacyjnych. Jednej dwudniowej i dwóch jednodniowych. Trzy 27 osobowe grupy wyjadą do Multicentrum. Wszystkie koszty wyjazdów całkowicie są pokryte ze środków projektu. Ogółem wyjazdami objętych będzie 141 uczniów.

Nasi nauczyciele wezmą udział w wielu konferencjach oraz szkoleniach, które mają za zadanie podniesienie jakości nauczania i kształcenia w naszej szkole.

           W ramach projektu „Dolnośląska e-Szkoła" szkoła otrzyma mobilną pracownię komputerową posiadającą bezprzewodową sieć internetową, oprogramowanie, rzutniki, tablicę interaktywną oraz inny sprzęt.

Istotna dla szkół uczestniczących w projekcie będzie możliwość korzystania z platformy edukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania – uczenia się, pracy własnej i zespołowej.

           Mamy nadzieję, że uczestnictwo naszej szkoły w tych projektach zaowocuje wymiernymi efektami w postaci lepszej efektywności kształcenia oraz zwiększeniem atrakcyjności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Bernarda Borkowska

Zdjęcia z wycieczki - tutaj 

Zdjęcia z wycieczki do Multicentrum - tutaj

Zdjęcia z wycieczki do Jaskini Niedźwiedziej - tutaj


Zdjęcia z wyjazdu w Karkonosze - tutaj

Zdjęcia  z wycieczki do Multicentrum - tutaj

Filmy uczniów klasy Va powstałe podczas wizyty w Multicentrum.     


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie