Aktualności

STYPENDIUM SZKOLNE w roku szkolnym 2013/2014
Termin składania wniosków: od 01 do 06 września 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnowie Burmistrz Miasta Chojnowa informuje, iż od 29 lipca 2013 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2013/2014. Druki wniosków wraz z informacją będą dostępne w Wydziale Organizacyjnym, Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego Chojnów oraz od dnia 20 sierpnia 2013 w sekretariacie szkolnym . Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł netto /os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Chojnów
data publikacji: 2013-07-18 14:57
 
Wyprawka szkolna 2013/2014.
W 2013 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd chce przeznaczyć blisko 180 milionów złotych. To aż o 52 mln złotych więcej niż w zeszłym roku. Objęci programem są uczniowie w klasach I-III i klasy V szkoły podstawowej. W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie. Dla uczniów klasy II, III, V kryterium dochodowe wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie. W 2013 roku programem objęci są także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych. Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 będzie wynosić: 1)dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej a) niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum. do kwoty 225 zł dla uczniów do kwoty 770 zł 1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. 2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum. 1) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej 2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV – VI szkoły podstawowej. do kwoty 325 złotych dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej. do kwoty 770 złotych Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą Wnioski o wyprawkę szkolną są do pobrania na stronie internetowej szkoły: http://sp3chojnow3.strefa.pl/wniosek_2013.doc (45KB) oraz wydawane w sekretariacie szkoły. Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły od 8 lipca do 6 września 2013r. Do wniosku należy dołączyć: - zaświadczenie o dochodach, - zaświadczenie o świadczeniach rodzinnych z Ośrodka Pomocy Społecznej, - zaświadczenie lub odcinek renty rodzinnej, inwalidzkiej, emerytury, - wyrok sądowy lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanych alimentach lub zaliczce alimentacyjnej, - zaświadczenie z PUP o zasiłku dla bezrobotnych, - zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego, - zaświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej. - fakturę za zakup podręczników wystawioną na rodzica ucznia. Zaświadczenie powinno być wydane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku czyli w lipcu lub sierpniu 2013 r.
data publikacji: 2013-07-09 17:17
 
Zakończenie roku szkolnego.
Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 - spotkanie w sali MOKSiRu.
data publikacji: 2013-06-28 15:49
 
Wycieczka do Jadwisina.
Pani Rombalska, mama Pawła zaprosiła klasę IIIb na wspólne, pożegnalne spotkanie. Zabawy, gry, kiełbaski z grilla umiliły czas, który minął bardzo szybko. Na koniec dzieci dostały lody. Dziękujemy pani Rombalskiej za zaproszenie do Jadwisina. Bogusława Kruk
data publikacji: 2013-06-27 23:24
 
Dzień Rodziny w klasie IIIa i IIIb.
Z okazji kończącego się I etapu edukacji dla klas III oraz Dnia Ojca uczniowie obydwu klas III wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowali koncerty pod wspólną nazwą Dnia Rodziny. W ostatni wtorek klasa IIIb, a w środę klasa IIIa dla zaprezentowała swoim rodzicom wierszyki, piosenki i tańce. Była również wspólna zabawa oraz słodki poczęstunek.
data publikacji: 2013-06-26 22:58
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307 | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | 382  | 383  | 384  | 385  | 386  | 387  | 388  | 389  | 390  | 391  | 392  | 393  | 394  | 395  | 396  | 397  | 398  | 399  | 400  | 401  | 402  | 403  | 404  | 405  | 406  | 407  | 408  | 409  | 410  | 411  | 412  | 413  | 414  | 415  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie