Aktualności

Wizyta uczniów klas I i II w gospodarstwie agroturystycznym.
W dniu dzisiejszym uczniowie klas I i II wraz z opiekunami korzystając z pięknej pogody odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne w Michałowie. Atrakcji było co niemiara. Humory dopisały - podobnie jak pogoda. Zdjęcia - w galerii.
data publikacji: 2010-06-11 23:21
 
Bookcrossing.
9 czerwca odbyła się po raz pierwszy w Chojnowie akcja bookcrossing'u. Brali w niej również udział nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły. Fotorelacja - w galerii.
data publikacji: 2010-06-11 23:20
 
Wyprawka szkolna 2010/2011.
Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest m.in. uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę: * w klasach I-III szkoły podstawowej, Ponadto w roku szkolnym 2010/2011 dodatkowo zostaną objęci ww. pomocą uczniowie: * słabo widzący, * niesłyszący, * z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, * z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, gdy: 1)pochodzi z rodziny spełniającej kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. 351,00 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 2)pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a dofinansowanie jest udzielane w przypadkach określonych w art. 7 ww. ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły/placówki, do której w roku szkolnym 2010/2011 będzie uczęszczać uczeń (Art. 7Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej”). 3)posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych. Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić: * dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, * dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - do kwoty 170 zł * dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych - do kwoty 200 zł. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek, o którym mowa należy pobrać od dnia 14 czerwca 2010 r. i złożyć w terminie do 03 lipca 2010 r. w sekretariacie szkolnym. Wniosek rodzice składają dla każdego dziecka, a zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu maju lub czerwcu w jednym egzemplarzu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, w którego rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku przedłożenia paragonu oraz oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”. Natomiast dowodem zakupu podręczników dla grupy uczniów jest faktura VAT i lista uczniów na podstawie, której winno być wystawione potwierdzenie zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. WNIOSEK DO POBRANIA: na stronach http://sp3chojnow.edupage.org/files/wniosek.pdf lub w sekretariacie szkoły.
data publikacji: 2010-06-10 21:17
 
Udział naszych piłkarzy w Orange Cup.
Nasza szkolna reprezentacja piłkarzy z klas IV oraz III wzięła w dniu dzisiejszym udział w finałach wojewódzkich turnieju Orange Cup. Nasi piłkarze pod wodzą p. Mariusza Nawrockiego rozegrała na boiskach dzierżoniowskiego OSiR-u 3 mecze: 1. UKS MOKSiR Skorpion Lubań - SP3 Chojnów - 3:1 2. SP 3 Chojnów - SP Duszniki - 3:1 3. SP 3 Chojnów - Top Talent Wrocław - 0:8 Ostatecznie chłopcy zajęli 3 miejsce w grupie A. Gratulacje dla piłkarzy i opiekuna.
data publikacji: 2010-06-10 21:15
 
Dzień Szkoły bez Przemocy oraz Szkolny Dzień Humoru.
W dniu dzisiejszym w naszej szkole obchodzony był - podobnie jak w całej Polsce - Dzień Szkoły bez Przemocy. Scenariusz dzisiejszych obchodów był bardzo bogaty. Były rozgrywki piłki nożnej chłopców z klas IV-VI, piłki siatkowej dziewcząt z klas IV-VI, konkurs plastyczny "Tam gdzie radość, nie ma przemocy" zakończony wystawą prac w galerii "Świat wyobraźni", konkurs literacki "Pomagam innym" dla klas IV-VI, zbiórka serduszek z uczynkami od dzieci klas I-III "Nasze dobre uczynki", zbiórka zabawek dla Domu Dziecka w Golance, "Dzień bez przemocy - Szkolnym Dniem Uśmiechu" - zajęcia wychowawcze w klasach związane z przyjaźnią, empatią, pomocą innym oraz prezentacja klas na "Dzień Uśmiechu". Nad całością czuwała p. Helena Malak-Fotiadis.
data publikacji: 2010-06-07 18:45
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | 382  | 383  | 384  | 385  | 386  | 387  | 388 | 389  | 390  | 391  | 392  | 393  | 394  | 395  | 396  | 397  | 398  | 399  | 400  | 401  | 402  | 403  | 404  | 405  | 406  | 407  | 408  | 409  | 410  | 411  | 412  | 413  | 414  | 415  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie