Aktualności

Nabór do klas I na rok szkolny 2020/2021.
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłosił w zarządzeniu terminy rekrutacji do klas I na rok szkolny 2020/2021. Złożenie wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów - 02-23.III.202 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków - do 30.III.2020 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 01.IV.2020 Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia - 02-08.IV.2020 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej - 09.IV.2020
data publikacji: 2020-01-23 09:36
 
Roboty w IA.
Wczoraj (poniedziałek 13 stycznia) tworzyliśmy na lekcji roboty. Przynieśliśmy przeróżne materiały oraz potrzebne przybory. Praca była o tyle ciekawa, że roboty wykonywaliśmy w grupach dwuosobowych. Efekt końcowy jest wspaniały. Nasze roboty stoją teraz na wystawie i przypatrują się, jak pracujemy na zajęciach. Wych. B. Kruk
data publikacji: 2020-01-15 00:04
 
Wspólne kolędowanie.
20.12. 2019 roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia dzieci ze świetlicy pod opieką pani Joanny Trajewskiej udały się do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Chojnowie. Wizyta miała na celu wspólne kolędowanie z małymi wychowankami i pracownikami tej placówki. Dzieci w strojach jasełkowych recytowały wiersze i śpiewały kolędy oraz pastorałki przy akompaniamencie gitar. Wizyta przebiegała w serdecznej i wesołej atmosferze i zaowocowała zaproszeniem na kolejne spotkania integracyjne. Na zakończenie występu wszystkie dzieci chętnie pozowały do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Dziękujemy za aktywny udział uczniom klasy Ia: M. Chylak, D. Gładun, III b: M. Kowalczykowi, M. Chłodnickiej, IIIa: M. Gładun, N. Fotiadis, M. Chłodnickiej oraz uczennicom klasy VIIb: M. Perchaluk, K. Kuczyńskiej i A. Burejko, które pod kierunkiem pani Joanny Trajewskiej przygotowały cały program artystyczny. Wizyta odbyła się dzięki kilkuletniej współpracy z p. Dorotą Skrzydłowską - Kołodziej pracującą w tej placówce. Joanna Trajewska
data publikacji: 2020-01-15 00:02
 
Akcja „Koala”.
W naszej szkole będzie organizowana zbiórka pieniędzy dla zwierząt, które zostały poszkodowane w pożarach pustoszących Australię. Zbiórka odbędzie się od 20.01.2020 r. do 31.01.2020 r., we wszystkie dni szkolne oprócz czwartku. Pieniądze będą zbierane w holu na przerwach, po pierwszej i po czwartej lekcji. Wszystkie środki zostaną przekazane dla organizacji WIRES, która zajmuję się ratowaniem i rehabilitacją dzikich zwierząt w Australii. Pomysłodawcy i koordynatorzy akcji: Klara Kołodziej i Franciszek Olszewski
data publikacji: 2020-01-14 21:28
 
Nabór na stanowisko głównego księgowego.
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 1148) oraz na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego; 1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie ul. Reymonta 1 59-225 Chojnów Tel. +48 76 81 88 543 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: A) Wymagania niezbędne Do konkursu może przystąpić kandydat, który: a) posiada obywatelstwo polskie; b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; c) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, d) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego: spełnia jeden z poniższych warunków: - ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości; - ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku rachunkowości i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości; - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; - posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów. B) Wymagania dodatkowe a) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej; b) znajomość obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości (Vulcan Płace, Vulcan - Finanse, SIGID - Faktury, SIGID - Ewidencja i Rozliczanie Podatku VAT oraz programu PFRON, ERU –PZU, programu Płatnik, programów Microsoft Office); c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych. 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami; b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły; c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki; d) opracowywanie planu finansowego i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; e) nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych; f) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego. 5. Warunki pracy na stanowisku Praca wykonywana będzie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie przy ul. Reymonta 1 na II piętrze. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w godzinach: od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30. 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6 %. 7. Wymagane dokumenty i oświadczenia a) list motywacyjny; b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata; c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: - imię (imiona) i nazwisko, - datę urodzenia, - dane kontaktowe - wykształcenie - kwalifikacje zawodowe - przebieg dotychczasowego zatrudniania d) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje; e) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy tj. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia; f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego; i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” lub „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłej rekrutacji, dodatkowo wyrażam zgodę na przetrzymywanie moich dokumentów dotyczących rekrutacji przez Administratora do wykorzystania w przyszłości.” 8. Miejsce i termin składania dokumentów Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie, ul. Reymonta 1, 59-225 Chojnów, w terminie do 20 stycznia 2020 do godz. 12.00, w godzinach otwarcia sekretariatu tj. od 07.00 do 15.00 od wtorku do czwartku oraz 7.00-14.00 w piątek oraz 7.00 do 16.00 w poniedziałek. Aplikacje złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 9. Inne informacje A) Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje: I etap – Kwalifikacja formalna – ocena złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych; II etap – Kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie B) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. C) Informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie http://bip.chojnow.net.pl/ w zakładce INNE > Jednostki organizacyjne > Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz na stronie internetowej szkoły http://sp3chojnow.edupage.org/ D) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu +48 76 81 88 543 w godz. 8.00 – 15.00 Mariusz Szklarz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie Załączniki do pobrania w odnośniku na stronie: https://sp3chojnow.edupage.org/news/
data publikacji: 2020-01-13 10:16
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | 382  | 383  | 384  | 385  | 386  | 387  | 388  | 389  | 390  | 391  | 392  | 393  | 394  | 395  | 396  | 397  | 398  | 399  | 400  | 401  | 402  | 403  | 404  | 405  | 406  | 407  | 408  | 409  | 410  | 411  | 412  | 413  | 414  | 415  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie