Aktualności

Do 14 marca działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach.
Od poniedziałku, 1 marca br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych (za wyjątkiem woj. warmińsko-mazurskiego), a pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym. Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych, od 1 marca nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 marca br. uczą się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane w połowie marca. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 366).
data publikacji: 2021-02-27 09:06
 
Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie na podstawie Zarządzenia nr 14/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2021 r. ogłasza, że rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły. Nabór wniosków o przyjęcie do klasy I trwa do 22.03.2021 r. Karty zgłoszeń (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) oraz wnioski o przyjęcie do klasy I (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) są do pobrania w holu szkoły oraz ze strony internetowej szkoły (linki poniżej). Procedury przyjmowania dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Chojnowie na rok szkolny 2021/2022 na podstawie Zarządzenia nr 14/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów na rok szkolny 2021/2022. § 1. 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 2. Wnioski o przyjęcie do klasy I dziecka urodzonego w roku 2014 zamieszkałego poza obwodem szkoły składają rodzice/opiekunowie w sekretariacie szkoły w terminie od 01.03.2021 r. do 22.03.2021 r., oraz w przypadku posiadania wolnych miejsc po I terminie rekrutacji - w drugim terminie uzupełniającym od 21.06.2021 r. do 30.06.2021 r.. Wzór zgłoszenia oraz wniosku - załącznik nr 1 i 2 do niniejszego dokumentu. 3. Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka urodzonego w roku 2015 składają rodzice/opiekunowie w sekretariacie szkoły w terminie od 01.03.2021 r. do 22.03.2021 r. oraz w przypadku posiadania wolnych miejsc po I terminie rekrutacji - w drugim terminie uzupełniającym od 21.06.2021 r. do 30.06.2021 r.. Do Wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka urodzonego w roku 2015 rodzice/opiekunowie zobowiązani są dołączyć: zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny; diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej. 4. Poszczególne zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą: zastępca dyrektora pedagog szkolny przewodniczący Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 31 marca 2021 r., natomiast w terminie uzupełniającym - 02.07.2021 r. 6. W terminie 01.04 2021 r. - 12.04.2021 r. rodzic/opiekun potwierdza wolę przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia. W terminie uzupełniającym 06.07.2021 r. – 13.07.2021 r. 7. Po tym terminie przyjęcie dziecka do klasy I może nastąpić tylko w sytuacji, gdy w którymś z oddziałów pozostanie wolne miejsce. 8. 14.04.2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej. W terminie uzupełniającym 14.07.2021 r. § 2. 1. Zapisy dzieci do klasy I prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 – 15.00 2. Karty zgłoszenia dziecka do klasy I (załącznik nr 1) dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły można otrzymać w sekretariacie szkoły lub w zakładce "podania o przyjęcie do szkoły" 3. Wniosek o przyjęcie do klasy I (załącznik nr 2) dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły można otrzymać w sekretariacie szkoły lub w zakładce "podania o przyjęcie do szkoły"
data publikacji: 2021-02-26 11:41
 
Do końca lutego działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach.
Od poniedziałku, 15 lutego br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym. Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych, od 15 lutego nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do końca lutego br. uczą się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec lutego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
data publikacji: 2021-02-14 15:11
 
Zabawa karnawałowa w klasach I-III.
Podziękowania dla wychowawców oraz Malwiny Rząsa za organizację. Zdjęcia Malwina Rząsa, Justyna Zając, Mirosława Spes.
data publikacji: 2021-02-10 15:40
 
Ogólnopolski test wiedzy SKO.
Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskim teście wiedzy SKO. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. 1 – 6, którzy nie ukończyli 13 lat. Termin i forma testu ustalona będzie przez organizatora. Proszę o zapoznanie się z zakresem zagadnień, jakie będzie obejmował test. Pod poniższym linkiem informacje, jak przygotować się do testu. http://www.pkobp.pl/media_files/76b83222-8de5-440a-bd79-f1cf5a3778bc.pdf Życzymy powodzenia w zdobywaniu wiedzy. Opiekun SKO Anna Iwanicka
data publikacji: 2021-02-04 20:59
 
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie