Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

aktualności

uczennice przy sadzeniu drzewek

ZIELONE PŁUCA CHOJNOWA

W dniu 21 czerwca 2023 roku w MBP w Chojnowie odbyła się debata proekologiczna podsumowująca regionalny projekt „Młodzieżowe inicjatywy dla dobrego klimatu”. Nie mogło w niej zabraknąć naszych uczniów. Spotkanie poprzedziło, jak przystało na prawdziwych ekologów, sadzenie drzewek wokół siedziby miejskiej biblioteki. W debacie zatytułowanej „Zielone płuca Chojnowa- jak kształtować zieleń mojego miasta?” wzięła udział młodzież ze szkół SP3 i SP4. Dyskutowano na tematy związane z poprawą sytuacji ekologicznej gminy i miasta Chojnowa. Uczestnicy przygotowywali autorskie projekty obrazujące pomysły na polepszenie warunków ekologicznych rodzimych terenów. Kreatywność młodych ekologów zachwyciła koordynatorkę projektu „Zielona Akcja” p. Irenę Krukowską. Słowa uznania otrzymali chojnowscy uczniowie i ich opiekunowie. Okazało się, że wśród nas są ludzie, dla których kondycja naszej Planety jest niezmiernie ważna. To budzi nadzieję i wymusza wniosek: „Chce się żyć”.
Zdjęcia Anna Kopyra

2023-06-26 11:25

Zasady udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa.

Zasady udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa.
§ 1. Celem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta Chojnowa ustanawia się stypendia Burmistrza Miasta Chojnowa, zwane dalej stypendiami.
§ 2. Stypendia udzielane są:
a) uczniom zamieszkałym na terenie miasta Chojnowa,
§ 3. Stypendia mogą być naukowe i artystyczne.
§ 4. Stypendia wypłacane są za osiągnięcia w danym roku szkolnym, a warunkiem ich przyznania jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.
§ 5. 1. Stypendia naukowe za wyniki w nauce przysługują:
uczniowi klas V i VI szkół podstawowych, który w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 5,60 na świadectwie szkolnym,
uczniowi klas VII i VIII szkół podstawowych, który w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 5,40 na świadectwie szkolnym,
uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, który w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 5,20 na świadectwie szkolnym.
2. Stypendium naukowe za osiągnięcia w nauce przysługuje uczniowi klas V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, który w danym roku szkolnym był laureatem olimpiad i konkursów naukowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
3. Stypendium artystyczne przysługuje uczniowi klas V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, który w danym roku szkolnym uzyskał indywidualnie miejsca od I do III w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
§ 6. 1. Stypendia udzielane są na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku złożonego w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów określonych
w niniejszych zasadach poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
w szczególności: kserokopię świadectwa szkolnego, kserokopie dyplomów uzyskanych na olimpiadach lub konkursach.
3. Do złożenia wniosku o udzielenie stypendiów są uprawnieni:
a) dyrektor szkoły,
b) rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,
c) pełnoletni uczeń za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
4. Wnioski składa się po zakończeniu roku szkolnego w terminie do 10 lipca.
5. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Chojnowa w formie pieniężnej w wysokości:
a) dla ucznia klasy V lub VI szkoły podstawowej 500 zł,
b) dla ucznia klasy VII lub VIII szkoły podstawowej 600 zł,
c) dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 700 zł.
6. Stypendia wypłacane są jednorazowo na konto bankowe wskazane przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, ewentualnie gotówką w kasie Urzędu Miejskiego
w Chojnowie do dnia 15 sierpnia danego roku.
§ 7. Za osiągnięcia w danym roku szkolnym uczeń może otrzymać najwyżej dwa stypendia określone w niniejszych zasadach.
§ 8. Burmistrz Miasta Chojnowa podaje listę stypendystów do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie.
Wysokości nagród sportowych przyznawanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa:
„§ 5. Wysokość nagrody wynosi:
a) dla ucznia klasy V i VI szkoły podstawowej 500 zł,
b) dla ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej 600 zł,
c) dla ucznia szkoły ponadpodstawowej 700 zł”.
Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

2023-06-26 09:21

dzieci na apelu

Apel klasy 1a z okazji zbliżających się wakacji.

Klasa 1a ze swoimi wychowawczyniami przygotowała apel z okazji zbliżających się wakacji pod kątem bezpieczeństwa na wakacjach.

Zostały również wręczony nagrody za szkolne konkursy i działalność SKO.

Na zakończenie panie pedagożki omówiły jeszcze raz sprawy związane z bezpieczeństwem podczas wakacyjnego wypoczynku.

2023-06-07 07:45

uczniowie przy ognisku

Dzień dziecka w klasie 8c.

Dzień dziecka w klasie 8c - ognisko.
Zdjęcia Mariola Jakusik.

2023-06-05 12:10

plakat o szczepieniach przeciw hpv

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV.

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV w chojnowskiej przychodni.

2023-06-02 08:06

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie