Aktualności

Harmonogram konsultacji dla klas VIII.
Konsultacje dla klas VIII. Język polski: klasa VIIIa – wtorek, godz. 14.00-15.00 Matematyka: klasa VIIIa – poniedziałek, godz. 12.00-13.00 Klasa VIIIb – piątek (29.05) – godz. 12.30 – 13.30, poniedziałek (1 czerwca) godz. 12.30-13.30 Język angielski: klasa VIIIa – środa, godz. 9.00-10.00 Klasa VIIb – piątek, godz. 8.00-9.00 Biblioteka dla uczniów klas VIII: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-10.00
data publikacji: 2020-05-25 12:40
 
Procedury bezpieczeństwa
W związku z rozpoczynającymi się już od dziś konsultacjami dla uczniów klas VIII a od przyszłego tygodnia konsultacjami dla uczniów z pozostałych klas przesyłam Państwu zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa wraz z załącznikami. Uczeń, który będzie uczestniczył w zajęciach powinien w pierwszym dniu przynieść ze sobą podpisaną przez jednego z rodziców deklarację – załącznik nr 2. W razie niemożności wydrukowania jej w domu – rodzic może dostać ją w szkole i podpisać na miejscu. Zarządzenie: https://sp3chojnow-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mariasz_sp3chojnow_onmicrosoft_com/EfdNNKocaE5AqulYUe6a5YoBk2XazqHCiepe7BIfprJCYg?e=3Apfbe Załączniki 1-3: https://sp3chojnow-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mariasz_sp3chojnow_onmicrosoft_com/EWaLWprkn0ZKoZ-QVJGEPFsBGke-dvuDIKenvP3qfeahtQ?e=HhoPin
data publikacji: 2020-05-25 12:40
 
Wytyczne i rekomendacje GIS, MZ i MEN dla szkół.
Szanowni Państwo! Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po ukazaniu się nowych rozporządzeń MEN dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawiamy Państwu wytyczne i rekomendacje GIS, MZ i MEN dla szkół związane z przywracaniem niektórych funkcji szkoły. Dotyczą one: 1. Organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz rewalidacyjnych (możliwość organizacji zajęć od 18 maja): https://www.gov.pl/attachment/a413591c-e790-4d93-9c24-c77332396273 2. Organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III (możliwość organizacji zajęć od 25 maja): https://www.gov.pl/attachment/86c86da1-a3b8-48ee-9a21-f8651acc5eb7 3. Konsultacji dla uczniów klas VIII (możliwość organizacji konsultacji od 25 maja) oraz konsultacji dla uczniów z pozostałych klas (możliwość organizacji konsultacji od 1 czerwca): https://www.gov.pl/attachment/b418f203-b5dc-474e-8b97-32b1c24174ba 4. Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostały Państwu przekazane wcześniej. W najbliższych dniach skontaktują się z Państwem wychowawcy w celu ustalenia szczegółów i harmonogramów, po wcześniejszej uzyskaniu zgody organu prowadzącego na organizację tego typu zajęć.
data publikacji: 2020-05-17 23:24
 
Są wytyczne MEN dotyczące egzaminu ósmoklasisty oraz matur.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne dotyczące tego, jak mają przebiegać egzaminy i jakich obostrzeń sanitarnych należy przestrzegać. Resort edukacji przedstawił zbiór zasad, które mają obowiązywać podczas egzaminów maturalnych, ósmoklasistów i zawodowych. Oto najważniejsze z nich – dotyczą tylko egzaminu ósmoklasisty. Wytyczne dla zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów: 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem), linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu. 9. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: ⦁ zdający ⦁ osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, ⦁ inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. ⦁ uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu ⦁ pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Zalecane środki bezpieczeństwa osobistego podczas egzaminu Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz zakryć usta i nos. Maseczki można zdjąć tylko w sali egzaminacyjnej, jednak trzeba ją zakładać jeśli chce się wyjść do łazienki, czy kiedy do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania. Sale wyznaczone na przeprowadzenie egzaminów powinny być regularnie wietrzone i dezynfekowane. Szczegółowe wytyczne dotyczące egzaminów ósmoklasisty, matur i egzaminów zawodowych w poniższym linku: https://www.gov.pl/att…/0fe8d728-3686-4d89-8a68-201c1a0846b6
data publikacji: 2020-05-15 20:51
 
Nowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.
13 maja premier rządu poinformował o kolejnych krokach podjętych przez rząd w związku z pandemią. Przygotowywane jest rozporządzenie MEN, w którym będzie mowa o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkoły do 7 czerwca. Po dzisiejszych informacjach przekazanych przez rzeczniczkę Ministerstwa Edukacji Narodowej najbliższe dni w naszej szkole będą wyglądały następująco. Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą mogły przebywać w szkole od 25 maja. Prowadzone będą mogły być zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla kl. I-III. Forma zajęć dydaktycznych będzie uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie naszego miasta oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Wychowawcy klas I-III skontaktują się z rodzicami w przyszłym tygodniu i zdiagnozują potrzeby dotyczące ilości uczniów, którzy będą przebywać w szkole. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN grupa nie może liczyć więcej niż 12 uczniów (za zgodą organu prowadzącego można taką grupę zwiększyć najwyżej o 2 uczniów), 4 m2 na ucznia itd. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlicy szkolnej i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia w poszczególnych godzinach. Dyrektor szkoły, wspólnie z nauczycielami, oceni stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III i rozplanuje pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej będzie uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach będą fizycznie uczestniczyć. Dyrektor z nauczycielami klas I-III ustali, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i w razie potrzeb dostosuje sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu. W zależności od ilości dzieci, których rodzice zadeklarują pobyt w szkole może zostać uruchomiona szkolna stołówka. Od 18 maja będą mogły odbywać się zajęcia indywidualne w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Nauczyciele tych zajęć skontaktują się z rodzicami tych uczniów i uzgodnią formę pracy. Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Konsultacje te mają charakter dobrowolny. Skierowane będą są do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Od 1 czerwca umożliwimy indywidualne konsultacje z nauczycielami uczniów pozostałych klas. Forma i terminy tych konsultacji rodziców i dzieci zostaną wszystkim przekazane, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie naszego miasta. Pozostają w mocy ograniczenia dotyczące zakazu wstępu dorosłych (rodziców) na teren szkoły. W ciągu kilku dni mają się pojawić wytyczne ministerstwa zdrowia dotyczące przeprowadzenia egzaminów kończących szkołę podstawową. Egzaminy te, zgodnie z wcześniejszymi informacjami będą przeprowadzone w dn. 16-18 czerwca br. Na razie nie zostały zmienione przydziały uczniów do poszczególnych sal, w których odbędą się egzaminy, ani składy zespołów nadzorujących. Podsumowując: dalej prowadzimy zdalne kształcenie w naszej szkole. Mam nadzieję, że pomimo wielu trudności, dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców funkcjonuje ono w sposób zadowalający. Proszę jednocześnie rodziców, by zorganizowali opiekę w domu i w dalszym ciągu współpracowali ze szkołą. Dzięki temu ograniczymy możliwość zarażenia koronawirusem, ale też zrealizujemy cele kształcenia. Szczegółowe wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – zostaną przedstawione w kolejnym poście. Mariusz Szklarz
data publikacji: 2020-05-15 01:16
 
<< nowsze | 1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | 382  | 383  | 384  | 385  | 386  | 387  | 388  | 389  | 390  | 391  | 392  | 393  | 394  | 395  | 396  | 397  | 398  | 399  | 400  | 401  | 402  | 403  | 404  | 405  | 406  | 407  | 408  | 409  | 410  | 411  | 412  | 413  | 414  | 415  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie